Přínos PET-CT v předoperačním stagingu karcinomu pankreatu.

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 11. Pokroky v klinické diagnostice zhoubných nádorů

Číslo abstraktu: 050

Autoři: doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.; MUDr. Jiří Kysučan, Ph.D.; MUDr. Eva Buriánková; MUDr. Martin Loveček, Ph.D.; MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D.; doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

Současný standard diagnostického postupu u rakoviny slinivky zahrnuje spirální CT břicha, RTG hrudníku, endosonografii k posouzení vztahu k cévním strukturám a k získání histologické diagnózy. Bez ohledu na extenzivní předoperační staging, četnost předoperačně nezjištěných metastáz detekovaných při operaci (laparoskopie, laparotomie) se pohybuje kolem 30%. Pozitronová emisní tomografie (PET) - PET scan - detekuje metabolický signál aktivně rostoucích nádorových buněk v těle. Využívá 18F-fluorodeoxyglukozu (FDG) a je neinvazivní metodikou, která umožňuje zobrazit v jednom sezení celé tělo. U nemocných s tumory slinivky vykazuje PETvysokou senzitivitu u jaterních metastáz a může pomoci odlišit benigní a maligní léze. Nicméně přesné anatomické a topografické zobrazení u PET nálezů není možné. K překonání tohoto omezení možností PET vyšetření byla vyvinuta metodika simultánního CT skenování. PET/CT skenování umožňuje získat CT anatomickou a PET funkční informaci ve stejnou dobu. V období leden-říjen 2007 jsme vyšetřili 30 nemocných s diagnózou karcinomu hlavy pankreatu předoperačně včetně PET-CT. Předoperační PET-CT nálezy byly porovnány s operačními nálezy. Shoda s předoperačním PET/CT byla u 17 (57%) pacientů. Rozdílný peroperační nález byl u 13 pacientů. Pokud se jedná o neshodu, byla zde ve dvou případech falešná pozitivita, ve 3 případech nebyly detekovány drobné jaterní metastázy a v 9 případech nekorelovalo postižení lokálních lymfatických uzlin. Závěr -autoři referují zkušenosti s PET/CT u prvních 30 pacientů s nálezem karcinomu slinivky. U 43% vyšetřených byla prokázána určitá neshoda předoperačního PET/CT s operačním nálezem. Jako pozitivum metody lze ovšem označit detekci vzdálených metastáz, které nebyly detekovatelné jinými metodami a které nebyly v našem souboru v žádném případě falešně pozitivní. Metoda si vyžaduje další objektivnější evaluace.

Datum přednesení příspěvku: 30. 11. 2007