Přínos PET (FDG-PET a/nebo FDG-PET/CT) pro staging maligních lymfomů dětí a dospívajících

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: VI. Zobrazovací metody v onkologii

Číslo abstraktu: 064

Autoři: as.MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D.; MUDr. Jana Votrubová, CSc.; MUDr. David Sumerauer, Ph.D.; MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.; MUDr. Martin Kynčl; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.

Úvod

Pozitronová emisní tomografie (PET) se v klinické praxi používá od poloviny 90. let. Využívá deoxyglukózu značenou radioaktivním fluorem (FDG), která se hromadí v metabolicky aktivní nádorové tkáni. FDG PET umožňuje funkční vyšetření metabolismu nádorových buněk, má vyšší senzitivitu než běžně používané CT a MRI vyšetření, která zobrazují poměry anatomické. Výhodou je i možnost celotělového zobrazení při jednom vyšetření. Fyziologická akumulace FDG ve slinných žlázách, ledvinách, močovodech, močovém měchýři, žaludku a ve střevech může někdy napodobit patologická ložiska. Výrazná akumulace FDG v metabolicky aktivních tkáních (játra, svaly a mozek) může znesnadnit detekci nádoru v těchto oblastech. K falešně pozitivním výsledkům mohou vést i zánětlivé změny. Nevýhodou PET je horší prostorové rozlišení. To lze účinně kompenzovat fúzí funkčních PET obrazů s anatomickými (CT, MRI) a tím upřesnit lokalizaci hypermetabolického ložiska.

V posledních letech se FDG-PET stala součástí vyšetřovacího algoritmu dospělých pacientů s lymfomy. Zahraniční studie potvrdily přínos FDG-PET v zobrazení uzlinových i mimouzlinových forem maligních lymfomů s vyšším stupněm malignity u dospělých. Využití FDG PET v diagnostice dětských lymfomů je zatím zmiňováno zřídka. Také v Nemocnici Na Homolce byli
zprvu vyšetřováni především dospělí pacienti. Když se na tomto pracovišti v souladu s literárními údaji podařilo doložit jednoznačný přínos FDG PET u dospělých s lymfomy, byla zahájena úzká spolupráce s Klinikou dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a začaly být vyšetřovány děti s tímto onemocněním.

Maligní lymfomy jsou nejrychleji proliferující dětské nádory. Pro léčbu a prognózu nemocného dítěte má proto rychlá a přesná iniciální diagnostika mimořádný význam. Cílem našeho projektu je posoudit možnosti klinického využití FDG-PET v předléčebném stagingu dětí a dospívajících s maligními lymfomy (ML).


Pacienti a metody

V období 5 let jsme do studie prospektivně zařadili celkem 86 dětí a dospívajících s maligním lymfomem, u kterých jsme před zahájením léčby provedli PET nebo PET/CT vyšetření. V souboru bylo 57 chlapců a 29 děvčat, medián věku v době stanovení diagnózy byl 15 roků (4-19. Charakteristiku pacientů uvádíme v tabulce 1.Výsledky PET vyšetření jsme porovnali s výsledky konvenčních zobrazovacích metod (rtg, sonografie, spirální CT hrudníku, břicha a malé pánve, MRI kostních ložisek, scintigrafie skeletu, vyšetření kostní dřeně), dostupnými histologickými nálezy a následným klinickým průběhem onemocnění. V době stanovení diagnózy neměl žádný pacient prokázanou lymfomovou infiltraci CNS.


Výsledky

Nálezy běžných zobrazovacích metod a PET se shodovaly u 57 z 86 pacientů (66%). U 26 dětí PET objevila nová ložiska lymfomu (22 uzlinových postižení, 18 extranodálních infiltrátů), pouze u 2 pacientů byla PET falešně negativní. V porovnání s konvenčními zobrazovacími metodami měl PET vyšší sensitivitu (97% vs. 83%), specificitu (100% vs. 89%) a diagnostickou přesnost (98% vs. 84%) pro určení rozsahu onemocnění. Nové informace, získané pomocí PET vyšetření umožnily modifikovat léčbu u 13% (11/86) pacientů s maligním lymfomem.


Závěr

FDG-PET je vysoce citlivou metodou pro stanovení rozsahu onemocnění před léčbou, je dostatečně citlivá pro průkaz nodálního i extranodálního postižení, s výjimkou plic. U pacientů s fyziologickou akumulaci FDG v tukové tkáni, GIT nebo vývodných cestách močových je nutné výsledky PET vyšetření ověřit další zobrazovací metodou.


Literatura:

  1. Montravers F, McNamara D, Landman-Parker J, Grahek D, Kerrou K, Younsi N, et al. [(18)F]FDG in childhood lymphoma: clinical utility and impact on management. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2002; 29:1155-1165.
  2. Wickmann L, Lůders H, Dorffel W. 18-FDG-PET-findings in children and adolescents with Hodgings disease: retrospective evaluation of the correlation to other imaging procedures in initial staging and to the predictive value of follow up examinations. Klin Padiatr 2003; 215:146-150.
  3. Depas G, De Barsy C, Jerusalem G, Hoyoux C, Dresse MF, Fassotte MF, et al. 18F-FDG PET in children with lymphomas. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2005; 32:31-38.
  4. Hermann S, Wormanns D, Pixberg M, Hunold A, Heindel W, Jurgens H, et al. Staging in childhood lymphoma: differences between FDG-PET and CT Nuklearmedizin 2005; 44:1-7.
  5. Miller E, Metser U, Avrahami G, et al. Role of 18F-FDG-PET/CT in staging and follow-up of lymphoma in pediatrie and young adults patients. J Comput Assist Tomogr 2006;30:689-694.
  6. Kabickova E, Sumerauer D, Cumlivska E, et al. Comparison of (18) F-FDG-PET and standard procedures for the pretreatment staging of children and adolescents with Hodgkin`s disease. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2006; 33:1025-31.
  7. Kabickova E., Drahokoupilova E., Sumerauer D. et al. The diagnostic and therapeutic impact of (18)F-FDG whole body PET on children, adolescents and young-adults with non-Hodgkin's lymphoma Pediatrie Blood & Cancer 2006; 6(7): 868-869.


Tato práce byla podpořena výzkumným záměrem MZ 000064203 a grantem IGA NS/9997-4 Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2009