Pro-Gastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

Konference: 2010 XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Vědecký program

Číslo abstraktu: 2010_14

Autoři: MUDr. Marcela Tomíšková; RNDr. Ivanka Klabenešová; MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.; MUDr. Bohdan Kadlec; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Milan Dastych

Úvod: Gastrin-Fteleasing Peptide (GRP) byl poprvé extrahován jako peptid s 27 aminokyselinami z gastrointestinálního traktu prasete. Fyziologickou funkcí GRP je stimulace uvolňování gastrinu v lidském gastrointestinálním traktu a vasodilatace v dýchacím ústrojí. U malobuněčného karcinomu plic (SCLC) byla zjištěna zvýšená exprese a uvolňování GRP, což vedlo k použití tohoto markeru v imunohistochemické klasifikaci plicních tumorů. Avšak extrakce uvolněného GRP je velmi složitý, laboratorně náročný proces nevhodný k rutinnímu použití pro velmi krátký poločas v krvi. Jeho prekurzor Pro-Gastrin-releasing Peptide (ProGRP) je stabilní a může být stanoven v séru s použitím Elisa testu na rekombinantním ProGRP.

Ve srovnání s jinými nádorovými markery, které jsou významné u plicního zhoubného nádoru jako karcinom embryonální antigen (CEA), cytokeratin (CYFRA 21-1) a neuron-specifická enoláza (NSE), bylo u ProGRP zjištěno, že je uvolňován častěji buňkami SCLC, ale že je také lepší marker ve vztahu k nádorové a orgánové specifitě.

Velká rozlišovací kapacita ProGRP je založena na faktu, že je uvolňován jen ve velmi malém množství u lidí, kteří trpí různými nenádorovými plicními chorobami a jinými zhoubnými nádory (výjimkou je medulární karcinom štítné žlázy). Navíc uvolňování ProGRP není závislé na stadiu SCLC, což podporuje jeho diagnostickou hodnotu pro časné stadium onemocnění.

ProGRP je peptid, který se fyziologicky je nachází v malé koncentraci v krvi každého člověka, proto se nejedná o tumor specifický protein. Koncentrace ProGRP je u zdravých jedinců 2-50 pg/ml. Medián je 20 pg/ml a 95. percentil činí 35 pg/ml.

Hodnota mediánu u nemocných se SCLC činí 250 pg/ml a 95. prercentil je 11 500 pg/ml. Přes 20 % nemocných s SCLC má hodnotu ProGRP více než 10x větší, než je hodnota u benigních plicních chorob. Senzitivita ProGRP u nemocných s SCLC je 47-86 %. Hodnota ProGRP nekoreluje s klinickým stadiem SCLC, tento peptid je uvolňován se stejnou senzitivitou jak u limitovaného, tak u extenzivního stadia onemocnění, což znamená jasnou diagnostickou výhodu jako potencionálního skríningového testu.

Cíl sledování a metodika: Na Klinice nemocí plicních a tuberkulózy ve Fakultní nemocnici v Brně-Bohunicích jsme provedli ve spolupráci s Oddělením klinické biochemie a hematologie vyšetření ProGRP u117 nemocných.

Našim cílem bylo zjistit, jak se liší hodnoty ProGRP u nemocných s nenádorovým plicním onemocněním a nově diagnostikovaným, dosud neléčeným zhoubným nádorem plic. Proto náš soubor tvoří 61 (52,1 %) nemocných s nemalobuněčným bronchogenním karcinomem (NSCLC), 25 (21,4 %) nemocných s malobuněčným karcinomem plic a 31 (26,5 %) nemocných s nenádorovými plicním chorobami (infekce dýchacích cest, pneumonie, CHOPN, sarkoidóza, TBC atd.)

ProGRP (GRP-Gastrin-releasing Peptide) jsme stanovovali na analyzátoru ARCHITECT i 2000 SR firmy ABBOTT. Dle doporučení firmy Abbott jsme použili vzorky plazmy.

Metoda ARCHITECT ProGRP je dvoukroková chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích využívající technologii CMIA (Chemiluminiscent Microparticle Immunoassay) s tzv. flexibilními protokoly. Za normu byla stanovena hodnota ProGRP ze séra 37,7 pg/ml.

Výsledky: Medián hodnoty ProGRP u pacientů s nenádorovým plicním onemocněním byl 38,1 pg/ ml, což je v souhlase s výsledky i z jiných publikovaných prací.

Tato hodnota se také dle zkušeností z jiných pracovišť významně nelišila od mediánu hodnoty ProGRP u nemocných s NSCLC, kde činila 40,69 pg/ml, a byla tedy jen mírně zvýšená.

U nemocných s SCLC byl medián ProGRP 788 pg/ml, tedy více než 20násobek normální hodnoty. Srovnáním hodnot ProGRP (LD: 111,5 pg/ml versus ED 467 pg/ml) a NSE (LD: 41,3 ug/l versus ED: 75,1 ug/l) u nemocných s limitovaným a extenzivním stadiem SCLC jsme i my potvrdili, že hodnota ProGRP na rozdíl od hodnoty NSE není závislá na stadiu onemocnění.

Dále v této práci srovnáváme výsledky vyšetření NSE u nemocných s SCLC a NSCLC a korelaci hodnot NSE, CEA, Cyfra 21-1 u nemocných s nemalobuněčným bronchogenním karcinomem.

Závěr: Na podkladě výsledků vyšetření ProGRP ze séra u 3 skupin nemocných s plicními chorobami různé etiologie jsme potvrdili vysokou senzitivitu i specifitu tohoto markeru. Jeho využití může být tam, kde není možná nebo je nejednoznačná histopatologická diagnóza. Dále nás vysoká hodnota ProGRP u nemocného s bronchogenním karcinomem může upozornit na možnost smíšeného nemalo- a malobuněčného karcinomu. Také je vhodným markerem k včasnému záchytu recidivy nebo progrese malobuněčného karcinomu.

Datum přednesení příspěvku: 12. 11. 2010