PROBLEMATIKA INFEKCÍ U HEMATOLOGICKÝCH MALIGNIT

Konference: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

Téma: Abstrakta a přednášky - Lékařská sekce

Číslo abstraktu: 018

Autoři: MUDr. Michal Kouba

Infekční komplikace jsou každodenní realitou v péči o pacienty s leukemiemi a jinými hematologickými malignitami. Jde o skupinu pacientů s rozdílnou mírou imunodeficitu, který je v průměru významně těžší nežli u pacientů se solidními nádory. Také mezi hematologickými malignitami jsou významné rozdíly v hloubce i typu imunosuprese, nejhlubší imunodeficit a nejvyšší riziko infekcí mají pacienti v léčbě pokročilých myelodysplastických syndromů a akutních leukemií a pacienti po alogenní transplantaci kostní dřeně, zvláště ti s nemocí štěpu proti hostiteli.

Zvládání infekčních komplikací v hematoonkologii zahrnuje preventivní, preemptivní, empirické i cílené užití antimikrobních léků a postupů. Vyžaduje komplexní diagnostiku a léčbu vedenou zkušenými hematoonkology za široké podpory multidisciplinárního týmu, nezbytná je přítomnost intenzivistů, dobrá spolupráce mikrobiologické laboratoře, nepřetržité transfúzní služby. Nejčastější klinickou prezentací infekčních komplikací je febrilní neutropenie, stav vyžadující okamžitou empirickou léčbu. Přístup se v posledních letech významně mění vzhledem k rozšíření multirezistentních agresivních bakteriálních agens a ke změnám v etiologii mykotických infekcí s převahou vláknitých plísní, nejvíce Aspergillus spp. Aktuálním doporučením pro léčbu febrilní neutropenie je věnována významná část přednášky. Dále ve zkratce zmiňujeme doporučení a opodstatnění k použití profylaktických antibiotických, antimykotických a antivirotických léků. Uváděné přístupy vycházejí z doporučení evropského panelu pro léčbu infekcí komplikujících leukemie (ECIL) a z národních doporučení pracovní skupiny CELL a České hematologické společnosti.

Speciální problematikou jsou infekční komplikace po alogenní transplantaci krvetvorby. Uvádíme jen ty relativně specifické pro tuto skupinu pacientů.

V závěru shrnujeme podstatné rozdíly mezi hematoonkologickými a solidními nádory z pohledu rizik oportunních infekcí.

e-mail: Michal.Kouba@uhkt.cz

Datum přednesení příspěvku: 26. 1. 2012