Problematika natívnej mamografie pri diagnostike ca mammae do l0 mm.

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 038

Autoři: J. Klačko; Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.; Dušan Malatin; Mgr. Erika Zámečníková

Na celom svete, s používaním natívnej mamografie pri diagnostike karcinómu prsnej žľazy, je stále aktuálna problematika mikrokalcifikátov a opacít do l0 mm . Posudzovanie mikrokalcifikátov a opacít je žiaľ stále len subjektívna záležitosť. Častejším užívaním natívnej mamografie pri diagnostike karcinómu prsnej žľazy počet nálezov mikrokalcifikátov ako i malých opacít sústavne narastá.
Rôznymi aurmi sú odporučované rôzne postupy pri nejasných nálezoch / pri negatívnom klinickom vyšetrení, usg, termovízii / : dispenzarizácia, histologické overenie - bioptické ev. operácia.

Na vlastnom súbore analyzujeme vzťah predpovednej hodnoty natívnej mamografie - vyšetrenia pred operáciou a histológie ca mammae do 10 mm. V rokoch 1997 - 2001 bolo operovaných 686 pacientok, z toho bolo ca do 10 mm u 184 / 27 % / pacientok s TIS a T1.

V 5- ročnom období bola distribúcia ca mammae do l0mm:
n %
• pTis 34 19
• pT1abN0 117 63
• pT1abN1 33 18

Zo 184 histologických vyšetrení ca mammae do 10 mm :
• pTis v 19 %
• pT1abN0-1 v 81%

Mamografické príznaky ca mammae:
  • Opacita - hviezdicovitá, nepravidelná, neostré ohraničenie

  • Mikrokalcifikácie - počet, tvar, zoskupenie

  • Zvýšená ložisková denzita

  • Retrakcia kože, bradavky

  • Zhrubnutá koža prsnej žľazy

Ca prsníka do l0 mm s príznakmi na natívnej mamografii:
• MK 16 %
• OPACITA 63 %
• BEZ NM - PRÍZNAKOV 21 %

Na mamogramoch sa pri ca mammae do 10 mm vyskytlo
16 % MK a 63 % opacít.
Pozitívny mamogram pri
ca mammae do 10 mm bol
v 79 % pozitívny a 21 % negatívny.

Korelácia NM a ca mammae do 10mm:
NM
pozit 146
TIS 20
T1abN0 97
TlabN1 29
NM
negat 38

TIS 14
TlabN0 20
TlabNl 4

Zo 184 ca mammae do 10 mm bolo mamograficky
146 pozitívnych / 79 %/
38 negatívnych / 21 %/.

Celková senzitivita NM / operačná /
je pri ca mammae do l0 mm 79 %
• z toho pri Tis 59 %
• T1abN0 83 %
• T1abN1 88 %

Pri ca mammae do 10 mm je
79 % mamogramov pozitívnych
21 % negatívnych

Z Á V E R:


Každý 5. mamogram pri ca mammae do 10 mm je negatívny

Datum přednesení příspěvku: 17. 1. 2004