Problémy pacientov s onkologickým ochorením, ktorým sa v domácom prostredí podáva chemoterapia.

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Ostatní

Téma: NLZP - blok II

Číslo abstraktu: 052

Autoři: I. Gulášová; RNDr. Zuzana Bačíková, Ph.D.; E. Zachoarová; prof. MUDr. Ján Breza (1948-), CSc.; MUDr. Ivan Riedl; M. Kyasová

Súhrn

Autori sa prostredníctvom dotazníkového prieskumu zamerali na súbor 76 respondentov, ktorý tvorili onkologicky chorí pacienti internej onkologickej kliniky so zavedeným CVK. Cieľom ich prieskumu bolo zistiť, z čoho majú títo pacienti strach pri ošetrovaní CVK po prepustení do domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Pozornosť sústredili na skutočnosti, s ktorými sa častokrát stretávajú pri vyjadreniach pacientov v praxi ako napríklad ich obavy z pomoci svojich najbližších a zabezpečovaním nevyhnutných pomôcok.

Kľúčové slová

onkologickí pacienti, podávanie chemoterapie, centrálny venózny katéter, ošetrovanie v domácom prostredí


Úvod

Základom liečby u onkologických pacientov je podávanie chemoterapie. Keďže táto forma liečby a v súvislosti na ňu i nadväzujúca ošetrovateľská starostlivosť si vyžaduje intravenózne podávanie, u onkologicky chorých pacientov je zaistenie venózneho prístupu nevyhnutným predpokladom pre zahájenie úspešnej liečby a ošetrovateľskej starostlivosti. Sestry pracujúce v onkologickom odbore veľmi dobre vedia, koľko energie musia často vynaložiť pri pokuse o zavedenie periférnej venóznej kanyly. Častokrát sú žily u onkologicky chorých pacientov natoľko ‚opotrebované‘ a poškodené, že nie je absolútne možné pacienta napichnúť, alebo podávanie chemoterapie spôsobuje pacientom tak výrazné flebitídy, že sa po dohode s pacientom pristupuje k zavedeniu centrálneho venózneho katétra (CVK). Pacient, ktorému bude zavedený CVK musí spĺňať určité laboratórne parametre a v neposlednom rade súhlas pacienta k tomuto zákroku. Zo skúseností vieme, že splniť druhú podmienku je omnoho náročnejšie. Pacient radšej postúpi niekoľkonásobné pokusy o zavedenie periférnej kanyly, akoby súhlasil so zavedením CVK. Spôsobené je to obavami ako sú bolesť pri zavádzaní, rôzne komplikácie, starostlivosť v domácom prostredí a v mnohých prípadoch zohráva dôležitú úlohu aj estetické hľadisko, osobitne u žien. V našom prieskume sme chceli zistiť z čoho majú pacienti liečení na internej- onkologickej klinike najväčší strach pri samotnom ošetrovaní CVK v domácom prostredí.


Prieskumný problém


Z čoho majú onkologicky chorí pacienti strach pri ošetrovaní CVK po prepustení do domácej ošetrovateľskej starostlivosti?

Ciele prieskumu

 • C1: zistiť z čoho majú pacienti strach pri ošetrovaní CVK v domácej starostlivosti.

 • C2: zistiť, či sa pacienti môžu spoľahnúť pri ošetrovaní CVK na pomoc svojich najbližších.

 • C3: zistiť či onkologicky chorí pacienti majú dostatok pomôcok k ošetrovaniu CVK.

 • C4: zistiť úroveň kvality života u pacientov so zavedeným CVK.

Pracovné hypotézy:

 • H1-Predpokladáme, že väčšina pacientov má strach z ošetrovania CVK v domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

 • H2-Predpokladáme, že väčšina onkologicky chorých pacientov sa môže spoľahnúť na pomoc svojich najbližších.

 • H3-Predpokladáme, že väčšina onkologicky chorých pacientov by znovu podstúpila zavedenie CVK, radšej akoby si nechali opakovane zavádzať periférnu kanylu pri každom podávaní chemoterapie.

 • H4-Predpokladáme, že väčšina onkologicky chorých pacientov má problém zo zabezpečením pomôcok nevyhnutných k ošetrovaniu CVK.

Charakteristika základného súboru

Základný súbor respondentov tvorili onkologicky chorí pacienti internej onkologickej kliniky so zavedeným CVK v počte 76.

Výber metódy prieskumu

Konkrétnou prieskumnou metódou bola dotazníková metóda. Dotazník vlastnej konštrukcie pozostával z 19 zatvorených a otvorených položiek.

Demografické údaje o základnom súbore pacientov

Tabuľka 1


Graf č.1 Demografické údaje pacientov


Vzorka skúmaných onkologicky chorých pacientov so zavedeným CVK v počte 76. Z celkového počtu respondentov bolo 40 mužov a 36 žien. Najviac respondentov (47,37%) bolo vo veku od 40 do 49 rokov.

Výsledky prieskumu

Tabuľka 2 Odpovede na položku 1: ‚Ako dlho máte zavedený CVK?‘


Graf 2


Z analýzy odpovedí sme zistili, že 21% oslovených pacientov má CVK zavedený menej ako mesiac a 79% opýtaných má zavedený CVK viac ako mesiac.

Tabuľka 3 Položka 2 ‚Poznáte dôvod prečo Vám bol zavedený CVK?‘


Graf 3


Z analýzy odpovedí sme zistili, že 84% opýtaných pacientov poznalo dôvod, prečo má zavedený CVK a 16% pacientov nepoznalo dôvod, prečo mu bol CVK zavedený.

Tabuľka 4 Položka 3 ‚Ste dostatočne poučený ako si máte ošetrovať CVK?‘


Graf 4Z analýzy odpovedí sme zistili, že 89% opýtaných si myslí, že je dostatočne poučených o ošetrovaní CVK a 11% pacientov si myslí, že je nedostatočne poučených.

Tabuľka 5 Položka 4 ‚Máte už skúsenosť s ošetrovaním CVK v domácej starostlivosti?‘


Graf 5Z analýzy odpovedí sme zistili, že 79% opýtaných pacientov má skúsenosť s ošetrovaním CVK v domácom prostredí a 21% pacientov ju nemá.

Tabuľka 6 Položka 5 ‚Z čoho máte najväčšie obavy pri ošetrovaní CVK?‘


Graf 6Z odpovedí pacientov sme zistili, že:

 • 36% opýtaných pacientov uvádza, že má obavy z infekcie,

 • 16% z embólie,

 • 16% z infekcie a embólie,

 • 16% z poškodenia katétra,

 • 16% nemá žiadne obavy.

Tabuľka 7 Položka 6 ‚Máte problém so získavaním pomôcok k ošetrovaniu CVK?‘


Graf 7Z analýzy odpovedí sme zistili, že 37% opýtaných pacientov má problém so získavaním pomôcok, 52% nemá problémy a 11% pacientov odpovedalo neviem o problémoch.

Tabuľka 8 Položka 7 ‚Je pre Vás finančne náročné si pomôcky na ošetrenie CVK zabezpečovať sám?‘


Graf 8Z analýzy odpovedí sme zistili, že 26% opýtaných pacientov sa vyjadrilo, že je pre nich finančne náročné zabezpečovanie pomôcok na ošetrovanie CVK a pre 74% pacientov to naopak náročné nie je.

Tabuľka 9 Položka 8 ‚Čo je Váš najväčší problém pri ošetrovaní CVK?‘


Graf 9Z analýzy odpovedí opýtaných pacientov sme zistili, že:

 • 31% - nevidí v ničom problém,

 • 21% - uvádzalo problém estetický,

 • 16% - nevie či si dostatočne dobre ošetrujú CVK,

 • 16% - sa nevedelo k položenej otázke vyjadriť,

 • 11% - zlá dostupnosť miesta zavedenia CVK,

 • 5% - si CVK poškodia pri ošetrovaní.Tabuľka 10 Položka 9 ‚Máte možnosť spoľahnúť sa pri ošetrovaní CVK na pomoc najblížších?‘


Graf 10nbsp; Z analýzy odpovedí sme zistili, že 84% opýtaných pacientov sa môže spoľahnúť pri ošetrovaní na svojich najbližších, 11% sa nemôže spoľahnúť pri ošetrovaní na svojich najbližších a 5% sa nevedelo k položenej otázke vyjadriť.

Tabuľka 11 Položka 10 ‚Kto Vám ošetruje CVK v domácom prostredí?‘


Graf 11


Z analýzy odpovedí respondentov sme zistili, že 58% opýtaných pacientov si ošetruje CVK samostatne, 37% pacientom ošetruje CVK rodinný príslušník, 5% pacientom CVK ošetrujú v ambulancii praktického lekára.

Tabuľka 12 Položka 11 ‚Ošetrili ste si doma už niekedy CVK sám?‘


Graf 12Z analýzy odpovedí sme zistili, že 68% opýtaných pacientov je schopných si ošetriť CVK samostatne a 32% nie je schopných samostatne si ošetriť CVK.

Tabuľka 13 Položka 12 ‚Ako často si ošetrujete CVK v domácom prostredí?‘


Graf 13Z analýzy odpovedí sme zistili, že až 95% opýtaných pacientov vie ako často sa má CVK ošetrovať, iba 5% pacientov si myslelo, že CVK stačí ošetrovať 1x denne.

Tabuľka 14 Položka 13 ‚Obmedzuje Vás v niečom CVK?‘


Graf 14Z analýzy odpovedí respondentov sme zistili, že 74% opýtaných pacientov CVK neobmedzuje v ničom /v žiadnych doterajších aktivitách/, 26% pacientov CVK obmedzuje (najčastejšie pri spánku a sprchovaní).

Tabuľka 15 Položka 14 ‚Dali by ste si znovu zaviesť CVK?‘


Graf 15Z analýzy odpovedí respondentov sme zistili, že 73% opýtaných respondentov by si CVK nechalo bez problémov zaviesť znovu, 11% nie a 16% sa nevedelo vyjadriť k nastolenej problematike, či by to ešte raz podstúpili.

Tabuľka 16 Položka 15 ‚Keby ste si mali ešte raz vybrať medzi CVK a periférnou kanylou, vybrali by ste si ho opäť?‘


Graf 16Z analýzy odpovedí respondentov sme zistili, že 100% opýtaných pacientov by si opäť zvolilo zavedenie CVK ako prednosť pred opakovaným zavádzaním periférnej kanyly.


Vyhodnotenie pracovných hypotéz

V pracovnej hypotéze H 1 sme predpokladali, že väčšina pacientov má strach z ošetrovania CVK v domácej ošetrovateľskej starostlivosti
. Na základe vyššie uvedených odpovedí môžeme konštatovať, že pracovná hypotéza H1 sa nám potvrdila. Väčšina opýtaných pacientov aj napriek dobrej informovanosti má oprávnený strach z komplikácii pri ošetrovaní CVK v domácej ošetrovateľskej starostlivosti, z čoho im vyplývajú opodstatnené problémy, ako napríklad poškodenie CVK pri samotnej manipulácii pre zlú dostupnosť a podobne.


V pracovnej hypotéze H2 sme predpokladali, že väčšina pacientov sa môže spoľahnúť na pomoc svojich najbližších pri ošetrovaní CVK. Na základe vyššie uvedených odpovedí môžeme konštatovať, že pracovná hypotéza H2 sa nám potvrdila. Väčšina opýtaných pacientov sa môže spoľahnúť pri ošetrovaní CVK na svojich najbližších.


V pracovnej hypotéze H3 sme predpokladali, že väčšina pacientov by znovu podstúpila zavedenie CVK, radšej, akoby si nechali opakovane zavádzať periférnu kanylu pri každom jednotlivom podaní chemoterapie. Na základe vyššie uvedených odpovedí môžeme konštatovať, že pracovná hypotéza H 3 sa nám potvrdila. Všetci opýtaní pacienti by znovu podstúpili zavedenie CVK, než akoby si nechali opakovane zavádzať periférnu kanylu aj napriek tomu, že majú určité obavy pri ošetrovaní CVK a manipulácii s ním v domácom prostredí.


V pracovnej hypotéze H 4 sme predpokladali, že väčšina pacientov má problém so zabezpečením pomôcok k ošetrovaniu CVK v domácom prostredí. Na základe uvedených odpovedí môžeme konštatovať, že pracovná hypotéza H 4 sa nám nepotvrdila. Spontánnym rozhovorom pri vypĺňaní dotazníka sme zistili, že pacienti, ktorí majú problém so zabezpečovaní pomôcok k ošetrovaniu CVK v domácom prostredí, majú tento problém z dôvodu nedostatočného sortimentu vo svojich regionálnych lekárňach a nie z finančných dôvodov ako sme predpokladali.


Záver

Cieľom nášho prieskumu bolo zistiť z čoho majú pacienti najväčšiu obavu pri ošetrovaní CVK v domácom prostredí, pretože nevyhnutným predpokladom pre zavedenie a ošetrovanie CVK bez komplikácii je vždy dôvera pacienta. Dôležitý je preto individuálny prístup pri edukácii pacienta. To čo je pre jedného pacienta samozrejmosťou pre druhého pacienta to môže byť úplne nové a neznáme. Dôležité je pripravovať pacienta ešte počas hospitalizácie, a nie tesne pred odchodom domov aby mal pacient čas na otázky, ktoré ho v súvislosti s ošetrovaním CVK napadnú. Ak má pacient strach ošetrovať si CVK sám, je dôležité dohodnúť stretnutie a edukovať nielen pacienta, ale aj jeho rodinných príslušníkov, to samozrejme platí aj u pacientov, ktorí si ošetrujú CVK samostatne v domácom prostredí. Vždy je lepšie, keď sú poučení aj najbližší pacienta. Vždy sa vráti pacientovi aj zdravotníckym pracovníkom v kladnom zmysle slova to, čo do pacienta ‚investovali‘. Pacienti sa potom budú oveľa menej vracať na kliniky so znečistenými a zapálenými kavalmi. Tým nielenže uľahčia prácu lekárom a sestrám, ale v prvom rade to zvýši ich celkovú pohodu, komfort a zníži úroveň obáv z ošetrovania CVK v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. V konečnom dôsledku to prispieva ku zvýšeniu úrovne kvality života pacienta s CVK v domácom prostredí a tiež jeho rodiny.

Adresa autorky:

Doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD.

Narcisová 40

821 01 Bratislava, Slovenská republika

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010