Prognostické faktory u metastatických nádorů ledvin

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory ledvin

Číslo abstraktu: 122

Autoři: MUDr. Hana Šiffnerová; MUDr. Ivana Bustová; MUDr. Alena Šináklová

Úvod
Pětileté přežití u metastatických nádorů ledvin je méně než 10%. Výsledky celkového přežití se dají predikovat na základě předléčebných prognostických faktorů a z nich stanovených rizikových skupin.

Cíl práce
V našem souboru jsme se zabývaly vztahem mezi předléčebnými prognostickými faktory a přežitím u pacientů s metastatickým karcinomem ledvin.

Materiál a metodika
Soubor tvoří 33 pacientů, kteří byli léčeni minimálně 1 sérií imunochemoterapie dle Atzpodiena. Medián věku byl 61 let (36-69 let). Performance status u všech pacientů byl nad 80%. Pacienti s mozkovými metastasami byli vyloučeni. Nefrectomie byla provedena u všech pacientů. Medián follow up pro přežívající byl 32 měsíců (4-114 měsíců).
K roztřídění do skupin jsme použily rizikové prognostické faktory, které byly publikovány v práci Motzera v roce 1999.
1) performance status pod 80% 2) hladina LDH nad 1,5 x normy 3)hladina hemoglobinu pod normu 4) hladina kalcia nad normu 5) absence předchozí nefrectomie.
Pacienti byli rozdělení do následujících skupin:
a) nízce riziková skupina s 0 rizikovými prognostickými faktory
b) středně riziková skupina s 1-2 rizikovými prognostickými faktory
c) vysoce riziková skupina s 3-5 rizikovými prognostickými faktory
Výsledky
Nízce riziková skupina – zařazeno 18 pacientů, medián věku byl 60 let (36-69 let).
Generalizaci pouze do plic mělo 55% pacientů.
Zjištěný medián přežití je 21,3 měsíců (5-103 měsíce).
Středně riziková skupina – zařazeno 15 pacientů, medián věku 57 let (44-68 let). Pouze plicní metastázy byly zjištěny u 40% pacientů.
Medián přežití je 10,9 měsíce (2-114 měsíců).
Pacienty s 3 a více rizikovými faktory jsme v souboru nezaznamenaly.
Tyto údaje korelují s mediánem přežití 19,9 měsíce u nízce rizikové skupiny a 10,3 měsíce u středně rizikové skupiny, které publikoval ve své práci Motzer. Ve stejné práci udává i výsledky u pacientů s vysokým rizikem (3-5 nepříznivých prognostických faktorů), kdy byl medián přežití pouze 3,9 měsíce.

Závěr
V našem souboru byl medián přežití u nízce rizikové skupiny pacientů 21,3 měsíce.
Medián přežití u středně rizikové skupiny byl 10,9 měsíce. Pacienty, kteří by splňovali kriteria pro zařazení do vysoce rizikové skupiny jsme v souboru nezaznamenaly.
Hodnocení dle prognostických faktorů je jistě účelné pro predikci přežívání pacientů s metastatickým karcinomem ledvin.
Otázkou zůstává, zda by prognostické faktory měly i ovlivňovat terapeutický postup. A pokud ano, je přínosem pro pacienta provádět nefrectomii při výskytu 3 rizikových faktorů, například anemie a zvýšené LDH a vápníku?

Datum přednesení příspěvku: 28. 5. 2005