Prognostické faktory u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčených metastazektomií a chemoterapií

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p10

Autoři: MUDr. Katarína Lajbl Večeřová; prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; doc.MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.; MUDr. Marek Mráček; as. MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA; doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Úvod:

Jaterní metastazektomie je potenciálně kurativní metodou pro vybrané pacienty s metastatickým kolorek-tálním karcinomem. Cílem naší studie byla retrospektivní analýza pacientů léčených systémovou terapií po resekci jaterních metastáz kolorektálního karcinomu.

Pacienti a metody:

Prognostické faktory pro přežití do relapsu a celkové přežití jsme zkoumali na souboru 79 nemocných, kteří podstoupili celkem 94 jaterních metastazektomií s radikálním záměrem na Chirurgické klinice 1. LF UK a FTNsP a následně byli léčeni nebo sledováni na Onkologickém oddělení FTNsP. Analyzovali jsme pouze ty nemocné, u nichž bylo dosaženo resekce R0 (n= 65) nebo R1 (n=29).

Výsledky:

Střední doba sledování souboru pacientů byla 33 měsíců (rozsah 3-152 měsíců) od první jaterní meta-stazektomie. Medián PFS byl 13,3 měsíce a medián OS 37,9 měsíce. Dlouhodobého přežití bez relapsu do­sáhlo 19 % pacientů, což je v souladu s údaji z jiných světových pracovišť. Aplikace adjuvantní chemoterapie po operaci byla hraničně signifikantním příznivým prognostickým faktorem pro PFS. Prognostickými faktory pro PFS i OS byly stupeň diferenciace nádoru a předoperační vyšetření PET.

Závěr:

V predikci dlouhodobého přežití měly největší význam vlastnosti primárního nádoru, zejména stupeň diferen­ciace. Výhodou pro indikování pacientů k radikální metastazektomii bylo předoperační vyšetření PET/CT. Tyto závěry jsou ve shodě s publikovanými výsledky skupin, které podobně jako my používají předoperační vyšetření PET/CT u většiny pacientů. Zdá se, že ověření nepřítomnosti metastáz mimo játra pomocí PET/CT eliminuje vliv některých předpokládaných nebo prokázaných prognostických parametrů, jako je počet metastatických ložisek, věk pacientů v době operace a předoperační hladina onkomarkerů.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2011