Prognostický a prediktivní význam proteinů asociovaných s mnohočetnou lékovou rezistencí u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic.

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: 03. Prognostické a prediktivní faktory I

Číslo abstraktu: 021

Autoři: Doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; Mgr. Jan Bouchal; MUDr. Petr Džubák; MUDr. Tomáš Tichý; prof., MUDr. Jiří Klein, Ph.D., PETCS; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; Dr. Eitan Fridman; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Jednou z hlavních příčin neúspěšnosti chemoterapie nemalobuněčného karcinomu plic je vývoj mnohočetné lékové rezistence (MDR).

MDR je definovaná jako rezistence na cytostatika s různou strukturou a mechamizmem účinku. Její prognostický a prediktivní význam u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic nebyl do dnešní doby uspokojivě objasněn.

Z uvedeného důvodu jsme sledovali imunohistochemickou expresi MDR asociovaných proteinů u 220 pacientů s operabilním nemalobuněčným karcinomem plic.

Detekce exprese byla prováděna standardní dvoustupňovou imunoperoxidázovou metodou za použití komerčně dostupných monoklonálních protilátek anti Pgp (p-glykoproteinu), MRP (multidrug resistance asociovaného proteinů), Topoizomeráze II. alfa, tkáňové transglutamináze a jiným proteinům zodpovědným za regulaci buněčného cyklu a apoptózy. Výsledky byly korelovány s délkou přežívání a délkou bezpříznakového období. Dané výsledky byly zároveň korelovány s výsledky testu viability primárních nádorových buněčných kultur (MTT testu). Bylo zjištěno, že exprese Pgp, MRP, stejně jako ztráta exprese p53, je u pacientů s NSCLC nepříznivým prognostickým faktorem. Exprese Pgp, MRP a tkáňové transglutaminázy současně indikuje menší citlivost buněk nádoru na některá cytostatika.


Poděkování: Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NR/8386-3/2005 a MSM 6198959216.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2005