Proteoglykan asporin a jeho vliv na invazivní růst karcinomu prsu.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Pokroky v biologii nádorů

Číslo abstraktu: 145

Autoři: Mgr. Dana Šimková; MUDr. Gvantsa Kharaishvili; MUDr. Magdalena Čížková; MUDr. Kateřina Bouchalová (Špačková), Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.; Mgr. Jan Bouchal

Úvod

Asporin byl naší laboratoří identifikován jako proteoglykan, jehož exprese je signifikantně častější v některých typech nádorů prsu. Jiní autoři upozornili i na význam asporinu pro metastazování do kostí. Asporin patří do skupiny tzv.´small leucine rich repeat´ proteoglykanů modulujících fibrilogenezi a mineralizaci kolagenových vláken. Je vysoce exprimován v rychle přestavovaných tkáních, přičemž extrémně rychlá přestavba je typická u invazivních nádorů.

Materiál a metody

Archivní vzorky (101 duktálních, 39 lobulárních invazivních karcinomů se známým statusem Her-2 a hormonálních receptorů (ER, PR) a 5 kostních metastáz) byly vyšetřovány pomocí vlastní polyklonální protilátky proti asporinu. Protilátka byla testovaná na tkáni dělohy jako pozitivní kontrole a srovnávána s komerční protilátkou (Abcam). Data byla vyhodnocena neparametrickým Mann-Whitney testem s použitím korelačního koeficientu dle Spearmana. Exprese asporinu byla následně testována u vybraných buněčných linií pomocí kvantitativní RT-PCR. Vliv asporinu na migraci a invazivitu MDA-MB-231 byl testován systémem Xcelligence (Roche), zobrazujícím motilitu buněk v reálném čase. Jako migrační bariéra byla použita kolagenová zátka (připravena s asporinem nebo bez) a jako chemoatraktant bylo použito fetální bovinní sérum. Exprese asporinu v tkáních i nádorových liniích byla analyzována i pomocí databází Gene Expression Omnibus, Array Express a Oncomine.

Výsledky

Úroveň exprese asporinu byla signifikantně vyšší u invazivních lobulárních karcinomů v porovnání s duktálními (p<0.001), a také u všech kostních metastáz. Exprese asporinu u triple negativní podskupiny pozitivně korelovala s gradingem nádorů (Rs 0.4, p<0.05). Asporin byl také zvýšeně exprimován u invazivních karcinomů prsu v nezávislých souborech (například Karnoub breast a Hess breast v Oncomine databázi). Žádné námi testované buněčné linie neexprimovaly asporin ve zvýšené míře. Linie MDA-MB-231 migrovala signifikantně rychleji přes kolagenovou barieru, pokud v ní byl přítomen rekombinantní asporin.

Závěr

Asporin je zvýšeně exprimován u invazivního lobulárního karcinomu prsu i u kostních metastáz. Asporin také inhibuje fibrilogenezi kolagenu in vitro, což může vést ke změně struktury kolagenu a následně k rychlejšímu invazivnímu růstu. Dynamika celého procesu a hlavně vlivu asporinu na metastazování zasluhuje další zkoumání.

Projekt byl podpořen granty NS 9956-4 z Ministerstva zdravotnictví a MSM 6198959216 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011