PROTONOVÁ TERAPIE - NOVINKA V LÉČBĚ ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Radioterapie

Téma: XXI. Radioterapie

Číslo abstraktu: 223

Autoři: J Vávra; Dis. Jitka Hanušová; V. Šarkadyová

V loňském roce byl zahájen provoz Protonového centra v Praze. Jedná se o unikátní radioterapeutické pracoviště u nás a zároveň v celé střední a východní Ev­ropě. Protonová terapie využívá svazku urychlených jader vodíku o velmi vysoké energii (230 MeV), které jsou urychlovány v cyklotronu. Hlavní výhodou pro­tonového svazku je to, že absolutní většinu energie předává v oblasti braggova peaku v dostatečné hloubce pod povrchem, v závislosti na energii až ve 30 cm. Indikace protonové terapie přímo souvisí s vlastnostmi svazku. Největším přínosem je pro ozařování v případech, kdy je žádoucí navýšit dávku v cílovém ob­jemu, nebo požadujeme rychlý spád dávky do okolí a šetření okolních struktur. Vybavení protonového centra zahrnuje jak přístroje pro terapii (cyklotron jako zdroj záření a pět ozařoven), tak radiodiagnostické přístroje (dvě NMR, dvě CT a PET/CT) pro diagnostiku a hodnocení odezvy léčby. Vlastní průběh radiotera­pie má standardní schéma, tedy fixace pacienta, zhotovení plánovacího CT, vytvoření plánu, simulace plánu, 1. nastavení s kontrolou ozařovacích podmínek a vlastní ozáření. Přesto pro radiologické asistenty přináší řadu nových technologií a úkonů, které je v jednotlivých krocích potřeba splnit pro úspěšné ozá­ření. Velký důraz je během jednotlivých kroků kladen na minimalizaci chyb lidského faktoru. Léčba protony je v mnohém výhodnější než konvenční RT a díky tomu je možné řadu onkologických pacientů léčit šetrnějším a účinnějším způsobem.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013