První zkušenosti MOU s léčbou ixabepilonem u pacientek s metastatickým karcinomem prsu.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XVII. Konzervativní léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 159

Autoři: MUDr. Markéta Palácová; MUDr. Dagmar Macková

Úvod

Metastatický karcinom prsu je i při současných léčebných možnostech inkurabilní onemocnění. Za poslední desetiletí se přežívání pacientek s metastatickým karcinomem prsu signifikantně prodloužilo v důsledku zlepšení léčebných možností: hormonální léčby, biologické léčby a cytostatické léčby. Pacientky s chemosenzitivním onemocněním jsou úspěšně léčené i několika řadami cytostatik. K novým slibným cytostatikům patří v současné době i ixabepilon. V klinické studii II. fáze léčila Perez celkem 126 pacientek, onemocnění bylo triple-rezistentní (rezistentní na antracykliny, taxany a kapecitabin). I u této prognosticky nepříznivé skupiny byla pozorována léčebná odpověď u 18,3 % pacientek s mediánem trvání odpovědi 5,7 měsíce. U dalších 50% pacientek došlo k stabilizaci onemocnění, přičemž u 14% trvala více než 6 měsíců (1). Na základě této studie byl ixabepilon schválen FDA (americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv) pro léčbu pacientek s metastatickým karcinomem prsu, který je rezistentní na antracykliny, taxany a kapecitabin.

V klinické studii III. fáze vedené pod číslem 046 bylo celkem 752 pacientek s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu, které byly předléčené antracykliny nebo byly rezistentní na léčbu antracykliny a současně byly rezistentní na léčbu taxany, léčeno bud kapecitabinem v dávce 2500 mg/m2 po dobu 14 dní v třítýdenním intervalu, nebo kombinací kapecitabin v dávce 2000 mg/m2 po dobu 14 dní v třítýdenním intervalu v kombinaci s ixabepilonem v dávce 40 mg/m2 v tříhodinové infúzi každé tři týdny (2).

Kombinační léčba kapecitabinem a ixabepilonem byla signifikantně účinnější proti kapecitabinu samotnému. Redukovala riziko progrese onemocnění o 25%. Poměr rizik (HR-hazard ratio) byl 0,75 (95% interval bezpečnosti; 0,64 až 0,88; p< 0,001). Medián doby do progrese byl 5,8 měsíce (95% interval spolehlivosti; 5,45 až 6,97) u pacientek léčených kombinací a 4,2 měsíce u pacientek léčených pouze kapecitabinem (95% interval spolehlivosti; 3,81 až 4,50). Přínos léčby kombinací byl prokázán ve všech předem definovaných podskupinách pacientek (triple negativní, nezávisle od celkového stavu pacientek, pozitivity ste-roidních receptoru, stavu HER2 receptoru, věku, počtu postižených lokalizací a přítomnosti viscerálních metastáz). Dalším sledovaným parametrem byla celková léčebná odpověď (ORR-overall response rate). Stejně jako PFS byla signifikantně vyšší u pacientek, které byly léčené kombinací (35% vs 14%; p<0,001). Jedná se o první klinickou studii, která prokázala přínos kombinační léčby s kapecitabinem ve srovnání s kapecitabinem samotným u pacientek metastatickým karcinomem prsu rezistentním na léčbu antracykliny a taxany a první klinickou studii III. fáze, která prokázala přínos léčby v parametru PFS u triple negativního karcinomu prsu.

Materiál a metody

Na základě specifického léčebného programu v režimu neregistrovaného léčiva jsme v roce 2008 v MOÚ léčili celkem 11 pacientek s metastatickým karcinomem prsu ixabepilonem v doporučované dávce 40 mg/m2 v tříhodinové infúzi každé tři týdny. Za účelem snížení výskytu alergických reakcí byly pacientky premedikované antagonisty Hl a H2 receptoru. U dvou pacientek byla dávka redukovaná na 32 mg/m2 z důvodu vyšších transmináz. Pacientky byly předléčené průměrně 4 řadami chemoterapie (3-6) pro metastatického onemocnění, všechny byly předléčené antracykliny, taxany a kapecitabinem, pacientky s overexpresí HER 2 taky trastuzumabem a lapatinibem (v specifickém léčebném programu). 3 pacientky měly triple negativní karcinom. Pacientky byly léčené průměrně 3 cykly ixabepilonu (1-8), u většiny léčba pokračuje.

Výsledky

Parciální léčebnou odpověď jsme zaznamenali u 3 pacientek (37%), kompletní remisi u jedné pacientky (13%), progresi onemocnění u 2 pacientek (25%), dvě pacientky léčbu ukončili po 1 cyklu chemoterapie, jedna pro toxicitu, jedna pro progresi mozkových metastáz. Hlavní toxicitou byla senzorická neuropatie Gl u 6 pacientek (75% - všechny pacientky však byly předléčené taxany), u jedné pacientky G3 (13%), astenie Gl u 3 pacientek (37%) a G2 u jedné pacientky (13%).

Závěr

I když počet pacientek léčených v MOÚ ixabepilonem je zatím malý, výsledky jsou slibné a toxicita přijatelná. V budoucnu se ixabepilon určitě stane součástí standardních léčebných možností, hlavně pro pacientky s triple negativním karcinomem, u kterých jsou léčebné možnosti omezené.

Literatura
  • Perez EA, Lermo G, Pivot X et al. Efficacy and safety of ixabepilone (BMS-247550) in a phase II study of patiens with advanced breast cancer resistant to an antracycline, a taxane, and capecitabine. J Clin Oncol 25: 3407-3414, 2007.
  • Thomas ES, Gomez HL, Li RK, et al: Ixabepilone plus capecitabine for metastatic breast cancer progressing after antracykline and taxane treatment. J Clin Oncol 25:5210-5217, 2007.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2006