První zkušenosti s detekcí amplifikace genu HTERC (3Q26) u karcinomu děložního hrdla

Konference: 2010 XVII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p14

Autoři: MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.; Mgr. Iva Slámová; Dr. Vladimíra Vránová; Dita Žežulková; Mgr. Nina Štrossová; Prof.RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Častými genetickými změnami u nádorů jsou chromozomové abnormality, které představují ztráty nebo zmnožení genetického materiálu. U karcinomu děložního hrdla se nejčastěji vyskytuje amplifikace genu pro telomerázu hTERC (3q26). V naší probíhající genetické studii se snažíme detekovat tuto amplifikaci pomocí metody FISH (interphase fluorescent in situ hybridization) s využitím oligo-based array–CGH (oligo array-based comparative genome hybridization) za účelem stanovení prognostického významu pro karcinom děložního hrdla. V současné době je v našem souboru 23 žen s histologicky verifikovaným karcinomem děložního hrdla. Amplifikace genu hTERC (3q26) byla prokázána u 11 pacientek (48 %). U všech pacientek s detekovanou amplifikací genu byla prokázána HPV pozitivita a v 64 % pozitivní lymfovaskulární invaze. V souboru byly 4 pacientky s metastatickým postižením lymfatických uzlin, kdy amplifikace genu hTERC byla prokázána v 75 %.

Závěr

Naše dosavadní výsledky naznačují, že by pozitivní detekce amplifikace genu hTERC mohla predikovat horší prognózu u pacientek s karcinomem děložního hrdla. V případě průkazu amplifikace genu hTERC by v budoucnu mohl být doporučen agresivnější léčebný postup a intenzivnější dispenzarizace pacientek s karcinomem děložního hrdla.

Projekt podpořen MZ0MOU2008 and VZMSM0021622415

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2010