První zkušenosti s profylaktickým a terapeuticko-poradenským programem pro lékaře a sestry na MOÚ: využití Gestalt přístupu ve zdravotnictví.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Psychoonkologie

Téma: Paliativní medicína

Číslo abstraktu: 137

Autoři: Doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.; PhDr. Adam Suchý; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

V roce 2009 byl na Brněnských onkologických dnech poprvé představen profylaktický a terapeuticko-poradenský program pro onkology. Tato aktivita vznikla jako reakce na nedostatečnou psychologickou péči o lékaře a zdravotní sestry v exponovaných oborech medicíny (Suchý a Světlák, 2009). Program je koncipován jako skupinové setkání zdravotníků, při kterém je věnován prostor a čas jejich aktuálním tématům. Každý workshop se odehrává na pozadí základních teoretických východisek Gestalt-terapie (fenomenologická metoda, dialogický vztah, celistvý pohled na člověka a teorie pole; Yontef, 2009). Program si neklade za cíl účastníky měnit nebo je dokonce nutit komunikovat o předem připravených tématech lektorů. Workshop vždy začíná tam, kde se lékaři a sestry vnitřně nacházejí. Tímto vnitřní místem myslíme skutečnost, že někdo přichází na workshop s jasným tématem, o kterém by se rád něco dozvěděl, někdo přišel jen proto, aby se setkal s kolegy v jiném kontextu a někdo svůj zájem pojmenuje až v průběhu workshopu. Prvotním cílem gestalt přístupu a našich workshopů je rozvoj uvědomování. Workshop nepřináší univerzální pravdy a jasné návody, jak se v určitých životních situacích chovat, ale poskytuje účastníkům možnost, jak skrze setkání s druhými získat širší pohled sám na sebe a na své místo ve zdravotnickém týmu. Vycházíme z přesvědčení, že jakákoliv změna našeho chování se muže odehrát jen tehdy, staneme-li se více sami sebou a přestaneme se snažit být něčím či někým, kým nejsme (Mackewn, 2004). Takový program je potom založen na non-expertním přístupu, nenabízí rychlá a zkratkovitá řešení na obecné rovině a odpovědi na každou otázku, ale pracuje se sebezkušenostními a zážitkovými postupy, jejichž cílem je mj. společné hledání odpovědí a porozumění vlastním prožitkům, postojům a emocím. Každý workshop vedou vždy dva lektoři.

Na Masarykově onkologickém ústavu v Brně bylo v minulém roce zrealizováno 5 celodenních workshopů, kterých se zúčastnilo celkem 31 osob (20 sester z lůžkových oddělení a ambulancí; 5 staničních sester a 11 lékařů). Workshopy byly pořádány vždy v sobotu a mimo prostory MOÚ. Většina účastníků projevila po skončení zájem o pokračující setkání. Pokračující workshop pro lékaře se podařilo zrealizovat ještě v roce 2009. První zkušenosti ukazují, že intenzita kontaktu, otevřenost a ochota práce na sobě se pokračováním skupiny prohlubuje. Za překvapivé zjištění považujeme skutečnost, že se potřeby i problémy zdravotníků MOÚ navzdory odlišným pracovním pozicím a vzdělání v mnoha směrech překrývají. Napříč profesemi a pozicemi se jako důležitá ukázala být následující témata: jak si udržet hranice mezi prací a osobním životem; pochopit vlastní potřeby a motivy pro práci onkologa; jak efektivně komunikovat s nadřízenými; jak dlouho pracovat v profesi onkologa a onkologické sestry; jak zvládat každodenní setkání s utrpením a svůj strach z nemoci, smrti a umírání; kde vzít sílu být k dispozici pacientům a zároveň se postarat o sebe a zůstat sám sebou; získat rady a návody, jak komunikovat s pacientem.

Na základě anonymních a ústních zpětných vazeb od všech účastníků workshopů lze jednoznačně uzavřít, že psychologická péče o lékaře a zdravotní sestry formou skupinových setkání má své jasné místo v medicíně a reflektuje reálné potřeby zdravotníků. Iniciativa lékařů zrealizovat i druhé skupinové setkání tento závěr potvrzuje. Stejně tak zdravotní sestry ve svých zpětných vazbách uvedly, ze mají zájem o pokračování těchto workshopů. Workshop účastníci vnímali jako prostor pro neformální setkání s kolegy z týmu mimo nemocniční prostředí, jako místo, kde je možné získat zpětnou vazbu od ostatních na své vlastní chování a také jako příležitost k upevnění vztahů na pracovišti. Možnost setkat se a možnost vzájemného naslouchání a pochopení se ukazuje být bazálním a zároveň nejcennějším profitem dosud realizovaných akcí.


Literatura:

  1. Mackewn J. Gestalt psychoterapie. Praha: Portál 2004.
  2. Suchý A., Světlák M. Profylaktický a terapeuticko-poradenský program pro onkology - nová koncepce psychologické péče o lékaře. Edukační sborník XXXIII. Brněnské onkologické dny 2009; 146-146.
  3. Yontef G. Gestaltterapie, uvědomování, dialog a proces. Praha: Triton 2009.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2010