První zkušenosti s prostate cancer gene 3 (PCA3) při stanovení pooperační prognózy po roboticky asistované radikální prostatektomii.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Pokroky v biologii nádorů

Číslo abstraktu: 146

Autoři: MUDr. Kamil Belej, Ph.D.; MUDr. Ondřej Kaplan; MUDr. Oto Kőhler, CSc.; MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D.

Úvod

Dostupné prognostické faktory před radikální prostatektomií u nemocných s karcinomem prostaty jsou nepřesné. U většiny nemocných se předoperační prognóza po operaci zhorší a zjistí se rozsáhlejší lokalizovaný či lokálně pokročilý karcinom, případně jeho agresivnější forma stanovená a základě Gleasonova skóre (GS). Uvedené skutečnosti vedou k hledání dalších prognostických ukazatelů, kdy kromě již zavedené sérové hladiny prostatického specifického antigenu (PSA), se do praktického použití dostala detekce molekulárně genetických faktorů. Jedním z nich je diagnostika mRNA genu s vysokou expresí u karcinomu prostaty s názvem prostate cancer gene 3 (PCA3). Zlepšení odhadu pooperačních nálezů by umožnilo mnohem přesnější využití současných technických možností při radikální prostatektomii (jedno/oboustranné zachování erektilních nervů, zachování hrdla močového měchýře nebo pahýlu močové trubice).

Metodika

V prospektivní studii byl hodnocen PCA3 u pacientů indikovaných k roboticky asistované radikální prostatektomii (RARP) pro biopticky prokázaný lokalizovaný (T1-2) nebo nízkoobjemový lokálně pokročilý (nonbulky T3) adenokarcinom prostaty. Do studie byli zařazeni nemocní schopni celkové anestézie bez dalších indikačních omezení z hlediska hladiny PSA nebo hodnoty GS. Od ledna do března 2010 bylo operováno čtyřicet pět mužů. Kromě výše uvedených ukazatelů (T klasifikace, GS z biopsie, hladina PSA) byl hodnocen i počet pozitivních biopsií, objem prostaty a lateralita pozitivních biopsií. Před operací byla po vyšetření prostaty per rectum v první porci moče vyšetřena mRNA genu PCA3 pomocí komerčně dostupného kitu pro diagnostiku PCA3 v moči (ProgensaTM, Gen-Probe Inc., USA). Výsledek byl hodnocen jako skóre PCA3, tzn. poměr mRNA PCA3 a referenční mRNA PSA vynásobený 1000.

Výsledky

Operace byla provedena u 45 po sobě jdoucích nemocných s průměrným věkem 65 let (46-77 let, medián 67 let) a průměrnou hladinou PSA 7,62 ng/ ml (2,49-15,7 ng/ml, medián 7,19 ng/ml). Dvacet osm ze 44 (64%) nemocných mělo lokalizovaný karcinom prostaty (pT2) a 40 z 44 (91%) mužů mělo GS ≤ 7. U jednoho nemocného nebyl nalezen karcinom (pT0). PCA3 v moči nebylo hodnotitelné u jednoho muže (třetí odběr v pořadí), ale opakovaný odběr byl úspěšný. Hodnoty skóre PCA3 nesouvisely s objemem prostaty, hladinou PSA ani s počtem pozitivních vzorků (p>0,05). Byla zjištěna statisticky významná souvislost mezi patologickou klasifikací karcinomu (pT) a skóre PCA3 (p=0,0465). Vzhledem k nízkému výskytu jiných hodnot bylo provedeno srovnání GS 5 a 6 s GS 7. Nebyla zjištěna statisticky významná souvislost těchto hodnot z hlediska skóre PCA3 (p=0,5587).

Závěr

Výsledky dosavadních studií, včetně naší, přinesly rozporuplné výsledky díky různým inkluzním kritériím a způsobu hodnocení nálezů. K definitivnímu stanovení možností skóre PCA jako prognostického faktoru je potřeba provést studie s větším počtem nemocných. Projekt byl podpořen Nadací Tomáše Bati.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011