Radikální onkochirurgické výkony u nemocných ve vysokém věku

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Meze onkochirurgické radikality

Číslo abstraktu: 074

Autoři: prof. MUDr. Robert Gürlich, DrSc.; Doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS; Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; M. Pešková; Pavel Maruna; doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.; MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

V současnosti je jeden ze čtyř chirurgických nemocných starší 65 let. Pouze onkochirurgicky radikální resekční výkon ve srovnání s paliativním nebo žádným výkonem prodlužuje délku života. Na druhé straně je radikální výkon zatížen vyšší pooperační morbiditou a mortalitou. Cílem studie bylo porovnat výsledky a operační riziko resekce kolorektálního karcinomu u starších pacientů ve srovnání s mladšími pacienty se stejnou diagnózou.
Soubor pacientů a metodika: Retrospektivní studie shrnuje výsledky u 3778 pacientů z celé české republiky, kteří se v roce 2001 podrobili primární resekci tlustého střeva pro diagnózu C18 — zhoubný novotvar tlustého střeva a C19 — zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení. Výsledky byly hodnoceny podle věkových skupin: 21-59 r., 60-69 r. a 70 r. a více. Do hodnocení byly zahrnuty následující parametry: věk, diagnóza (C18, C19), typ operačního zákroku, délka hospitalizace a výskyt časných pooperačních komplikací.

Výsledky
Pacienti věkové skupiny 21—59 r. a 70 r. a více se signifikantně odlišovali výskytem časných pooperačních komplikací (12,3 % vs 17,6 %, p < 0,001). Procento komplikací bylo 2x vyšší u urgentních výkonů ve srovnání s výkony plánovanými ve všech věkových skupinách (p < 0,001). Průměrná doba hospitalizace činila 14,8 ± 10,9 dne.

Závěr
Na základě našich výsledků se domníváme, že samotný věk nemocných není limitující pro indikaci k radikálnímu resekčnímu výkonu tlustého střeva pro karcincm. Přináší nemocným ve vyšším věku onkologickou radikalitu s přijatelnou mírou rizika pooperačních komplikací. Domníváme se, že i rozsáhlé chirurgické výkony jsou u vhodně indikovaných pacientů ve vyšším věku proveditelné a jejich operační riziko je ve vztahu k očekávanému přínosu pro pacienta přijatelné.

Práce byla podpořena grantem IGA MZ 90452.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005