Radikální radioterapie karcinomu prostaty u pacientů léčených v letech 2003-2005: časné zhodnocení výsledků léčby

Konference: 2008 XV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory prostaty

Číslo abstraktu: 013

Autoři: Doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.; MUDr. Kateřina Dědečková; Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

CÍL PRÁCE

Zhodnocení akutní a pozdní toxicity a časné zhodnocení léčebných výsledků radikální radioterapie u pacientů s karcinomem prostaty.

SOUBOR NEMOCNÝCH

V období 1/03 - 12/05 bylo v ÚRO FNB léčeno 196 pacientů s nádorem prostaty. Průměrný věk 69,3 let. 18 (9,2%) pacientů bylo léčeno radioterapií (RT) pro recidivu po RAPE, u 178 (90,8%) byla provedena radikální (RT). Rozdělení podle rizikových skupin pro kurativní RT: nízké riziko = 15%; střední riziko (PSA 10-20 ug/l nebo Gleason skoré 7) = 35,5%, vysoké riziko (T3,4 nebo PSA >20 ug/l nebo Gleason skoré > 7)= 50,5%. Neoadjuvantní hormonální léčba byla indikována u 60,2% pacientů, adjuvantní hormonální léčba u 35,2% pacientů. Pro kurativní RT bylo 68,9% pacientů léčeno dávkou < 74 Gy (64-74 Gy) Gy, 31,3% dávkou >74 Gy (74 - 82 Gy). Při RT po RAPE (adjuvantní/radikální) mělo 22,2% pacientů dávku < 66 Gy (60 - 66 Gy), 77,8% dávku > 66 Gy (66 - 78 Gy). Objemy RT byly: malá pánev s redukcí na prostatu a semenné váčky a následně prostatu = 29,1%; prostata + semenné váčky s redukcí na prostatu = 37,7%; prostata cíleně = 32,6%; jiný = 1,8%.

VÝSLEDKY

Medián sledován pacientů je 34,5 měsíců. Toxicita byla hodnocena podle RTOG kriterií. Akutní urologické komplikace: gr 3 - 6 pac. (3%), gr 2 - 22 pacientů (11%). Akutní GIT komplikace: gr 3 - 3 pac. (1,5%), gr 2 - 44 pacientů (22%). Pozdní urologické komplikace: gr 4 - 2 pac. (1%), gr 3 - 0 pac (0%), gr 2 - 23 pac. (12%). Pozdní GIT komplikace: gr 4-2 pac. (1%), gr 3-4 pac (2%), gr 2 - 29 pac. (15%).

152 pac. (77%) je v biochemické kompletní remisi. U 19(10%) pac. je biochemický relaps onemocnění, u 4 (2%) lokální recidiva, u 20 (10%) disseminace do skeletu, u 1 (0,5%) uzlinová progrese. 2 (1%) pacienti zemřeli na nádor.


ZÁVĚR

Uvedená analýza léčebný výsledků prokazuje: akceptovatelnou akutní i pozdní toxicitu léčby; léčebné výsledky odpovídají publikovaným výsledkům. Pro hodnocení efektů dávky radioterapie a hormonální léčby je třeba delšího sledování pacientů.

Datum přednesení příspěvku: 10. 10. 2008