RADIOTERAPIE NÁDORŮ DĚLOŽNÍHO TĚLA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XIV. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 150

Autoři: MUDr. Denis Princ

Východiska:

Karcinom endometria tvoří 96-98 % všech zhoubných nádorů děložního těla. Nejčastěji se vyskytuje endometroidní adenokarcinom, který tvoří až 80 %. Serózní papilární karcinom a clear-cell karcinom se vyskytují asi v 10 %. Stromální/mezenchymové nádory tvoří 2-4 %. Základem terapie ná­dorů děložního těla je operační léčba. Radioterapie je ve většině případů aplikována adjuvantně v rámci multimodálního přístupu.

Cíl:

Prezentace standardů radioterapie nádorů děložního těla používaných na Klinice radiační onkologie MOÚ a také nových pohledů na léčbu zářením u zhoubných nádorů děložního těla a některých problémů souvisejících s léčbou tohoto onemocnění.

Závěr:

V léčebné strategii u endometroidního karcinomu je metodou volby chirur­gická léčba. V případě kontraindikace chirurgického řešení může být indikována např. radioterapie, chemoterapie, hormonální léčba, paliativní léčba. Strate­gie léčby většinou vychází z rozdělení pacientek do rizikových skupin. Adjuvantní radioterapie u endometroidního karcinomu se řídí podle stadia a komplet­nosti chirurgického stagingu. Může být aplikována formou samostatné brachyterapie, samostatné zevní radioterapie nebo kombinací obou metod. Primární (kurativní) radioterapie je metodou volby při kontraindikaci operačního řešení či odmítnutí operace a u inoperabilních pokročilých stadií. Cílové objemy zá­visí od mnoha faktorů. U zevní radioterapie se nejčastěji ozařují svodné lymfatické uzliny v pánvi, proximální část pochvy, parametria, v případě postižení cer­vixu i presakrální uzliny, v případě postižení pochvy je v cílovém objemu celá pochva a event. i tříselní uzliny. Při vaginální brachyradioterapii (BRT) je apliko­ván do pochvy vaginální válec a ozařuje se proximální část pochvy. Při intrauterinní BRT se zavádí intrauterinní endometriální aplikátor nebo uterovaginální aplikátor a cílovým objemem je děloha, čípek a proximální část pochvy. U sarkomů těla děložního je nejdůležitějším prognostickým faktorem stadium one­mocnění. Radikální chirurgický výkon je metodou volby. Paliativní radioterapie v léčbě nádorů děložního těla je indikována individuálně podle celkového stavu a podle rozsahu onemocnění.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013