Re-exprese nestinu v nádorově transformovaných buňkách: in vitro studie na vybraných typech solidních nádorů

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Chemoterapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 006p

Autoři: Mgr. Tomáš Loja, Ph.D.; RNDr. Petr Chlapek, Dis. Ph.D.; MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.; doc.RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Nestin (neuroepithelial stem cell protein) byl identifikován jako protein třídy VI intermediárních filament. U savců je tento protein exprimován během časných stadií embryogeneze a v průběhu vývoje je postupně nahrazen neurofilamenty, resp. GFAP. V normálním lidském mozku se během dospělosti vyskytuje několik typů nestin-pozitivních buněk v definovaných oblastech předního mozku; výrazná re-exprese nestinu byla rovněž prokázána v reaktivních astrocytech jako důsledek různých typů poškození mozku včetně zánětu.
Změny v expresi specifických proteinů intermediárních filament představují jeden z významných nástrojů pro diagnostiku solidních nádorů. Obnovená exprese nestinu byla podle dosud publikovaných studií detekována především u nádorů centrální nervové soustavy (neurocytomy, gangliogliomy, ependymomy, pilocytické astrocytomy, maligní gliomy včetně multiformního glioblastomu, primitivní neuroektodermální tumory – PNETs, medulloblastomy a medulloepiteliomy), ale i u některých dalších typů solidních nádorů (rhabdomyosarkomy, gastrointestinální stromální tumory a maligní melanomy).
Z uvedeného výčtu vyplývá, že re-exprese nestinu v nádorových buňkách úzce souvisí se stupněm dediferenciace nádoru a jeho malignitou. Je tedy zřejmé, že imunohistochemická, resp. imunocytochemická detekce nestinu může být významnou součástí klasifikace solidních nádorů, zejména těch, které vznikají z nezralých, kmenových nebo progenitorových buněk.
Naše studie byla zaměřena na detekci nestinu v buněčných liniích, které byly derivovány z vybraných typů solidních nádorů dětského i dospělého věku. S využitím nepřímé imunofluorescence jsme prokázali v rámci detekce profilu proteinů intermediárních filament silnou re-expresi nestinu u linií NB-01 (neuroblastom), JE-03 (maligní fibrosní histiocytom, grade III) a JE-04 (osteoplastický osteosarkom) a GM-7 (multiformní glioblastom). Na modelu linie GM-7 byla dále provedena detailní studie exprese nestinu na buněčné i ultrastrukturální úrovni, která prokázala přítomnost nestinu nejen v cytoplazmě, ale i v buněčném jádře nádorově transformovaných buněk. Tyto výsledky naznačují, že přítomnost nestinu může být považována za významný diagnostický marker nádorově transformovaných buněk a že nestin obdobně jako další cytoskeletální proteiny pravděpodobně hraje důležitou roli v metastatickém potenciálu nádorových buněk.
Tato studie byla podpořena granty COST OC B19.001, VZ MSM 0021622415 a IGA NR9125-4/2006.

Datum přednesení příspěvku: 7. 12. 2006