Reálný přínos NOR k problematice zlepšení časné diagnostiky nádorů hlavy a krku.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: NOR a klinické registry ČOS ČLS JEP

Číslo abstraktu: 124

Autoři: Prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc.; MUDr. Vlastislav Šrámek, Ph.D., MBA; Zuzana Arelýová

Nádory hlavy a krku představují velmi širokou skupinu zhoubných nádorů.

Dle Mezinárodní klasifikace od C00 (ZN ret) až po C32 (ZN hrtan). Někteří autoři sem zařazují i karcinomy kůže (C44), m. melanom a sarkomy dané oblasti, ba dokonce i nádory očnice. Společné pro obecný název je také histologické pozadí, více jak 90 % jsou karcinomy. Výskyt v populaci je 3-6 % z celkového počtu statisticky evidovaných malignit. Hlava, krk a zejména tvář jsou zevně nejviditelnější, nejreprezentativnější oblastí lidského těla, výstavní skříní člověka, a to jak pro okolí, tak pro vlastní ego. Tím je jen zvýrazněna nepochybná specifická odlišnost a závažnost těchto nádorů.

Národní Onkologický Registr-NOR – byl ustanoven v ČR v roce 1976 jako součást mezinárodní onkologické registrace. Je to celoplošný populační registr, který zaznamenává všechny zhoubné nádory (ZN) v zemi prostřednictvím demografických a onkologických hlášení. Tato jedinečná databáze sleduje vznik a vývoj ZN, jejich diagnostiku, míru léčebných úspěchů, porovnává incidenci a mortalitu. Na podkladě čísel a obrazových záznamů lze pak prognózovat i další vývoj nemocností pro následná léta. Základním nástrojem pro statistické a epidemiologické vyhodnocování onkologických onemocnění je onkologické hlášení (OH), které je v ČR povinné od r. 1951. Vlastní formulář OH byl několikrát novelizován a rozšiřován. Současný platí od 1.1.2006. Výhledově je v plánu jeho elektronická forma místo papírové.

Prostřednictvím OH a NOR získává naše zdravotnictví nesmírně cenný prostředek k formování onkologických programů, zaměřených na prevenci, diagnostiku, terapii a výzkum. Každoročně Ústav Zdravotnických Informací a Statistiky (ÚZIS) vydává publikaci – ročenku – Novotvary ČR. Jde o podrobný přehled o incidenci a mortalitě ZN, rozdělení dle diagnóz, krajový výskyt, věkové, pohlavní rozvrstvení a další údaje. Na výstupy z NOR navazuje další informační systém SVOD (Software pro Vizualizaci Onkologických Dat), který předkládá převod číselných údajů do tabulek, grafů, procentuálních dat a pod. Z následných numerických i obrazových přehledů lze vyčíst přednosti časné diagnostiky zejména pro efekt a ekonomiku léčby. Naznačuje také jak inovovat postupy onkologických programů směřujících ke zlepšování dlouhodobých výsledků terapie ZN, této již delší dobu masové choroby a druhé nejčastější příčiny úmrtí. Nutno zdůraznit, že onkologická databáze neobsahuje žádné údaje, podle kterých by mohl být identifikován a inkriminován pacient. Zneužití onkologických dat je vyloučeno a nemocní v soustavě NOR zůstávají v naprosté anonymitě.

Výsledky z OH mají velký význam i pro pojišťovací systém. Propojením údajů OH, zdravotních pojišťoven, nemocničních informačních systémů se otvírají nové možnosti orientace v onkologické problematice. Čísla, grafy a statistická zhodnocení údajů z NOR a SVOD ukazují vysoká procenta pokročilých onemocnění na ZN v oblasti Hlava/Krk, tedy často v místech velmi dobře přístupných časné diagnostice a naznačují i příčiny pokročilých stadií. Zlepšení onkologické ostražitosti a také iniciativy lékařského personálu v sekundární prevenci, stejně jako zaměření se na větší onkologickou informovanost populace musí vést k výraznému zlepšení léčebných výsledků. Se záchytem časnějších stadií bezprostředně souvisí tak potřebné snížení ekonomické zátěže, s níž je pokročilé onemocnění nepochybně svázáno. Příkladů z jiných, relativně i méně přístupných lokalit, je dostatek, což také lze z dokladů NOR dokumentovat.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011