Regulační T-lymfocyty u pacientů s kolorektálním karcinomem a maligním melanomem: nová strategie detekce.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 225 (p224)

Autoři: Doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.; E. Pospíšilová

Regulační T-lymfocyty (T-reg) významně ovlivňují imunitní odpověd organizmu a to především ve smyslu suprese imunitní reakce přímou interakcí s regulovanými imunitními buňkami nebo prostřednictvím produkce cytokinů. (Regulační lymfocyty se do značné míry překrývá se Th3 subsetem produkujícím IL-10 a TGF-b.) T-regulační lymfocyty tak brání hypersenzitivní a autoimunitní reakce a hrají významnou úlohu v ukončení imunitní odpovědi po antigenní stimulaci. Negativním působením T-reg lymfocytů je suprese imunitní reakce na infekci (infekční tolerance) a protinádorové imunity. Zvýšený počet T-reg lymfocytů byl v poslední době popsán u pacientů s různými onkologickými diagnózami. Nicméně zůstává nejasné, zda zvýšené zastoupení těchto buněk může sloužit jako prediktivní faktor protinádorové imunitní reakce či dokonce progrese onemocnění. Otázkou také charakteristika těchto buněk, která by umožňovala jejich rutinní detekci jak v periferní krvi tak v nádorové tkáni. T-reg lymfocyty jsou tradičně definovány jako CD4+ CD25+ (IL-2R) lymfocyty s expresí transkripčního faktoru FoxP3, což přináší nevýhodu kombinace povrchové a intracelulárního značení při detekci těchto buněk. Pro rutinní detekci a funkční studie vyžadující purifikaci těchto buněk se v poslední době vyskytla možnost využití markeru CD127, což je receptor pro IL-7, jehož exprese je potlačena na T-reg lymfocytech.
S použitím tohoto přístupu jsme stanovovali zastoupení T-reg lymfocytů u pacientů s maligním melanomem, karcinomem rekta a karcinomem tlustého střeva. T-reg lymfocyty jsme detekovali jako CD4+ CD25+ CD127(až dim) a hodnotili jejich míru jako zastoupení v celkových Th-lymfocytech, kdy se průměrné hodnoty v jednotlivých skupinách pohybovali v rozmezí 5-10%.
V periferní krvi pacientů s karcinomem rekta a karcinomem tlustého střeva jsme detekovali zvýšení počtu T-reg lymfocytů oproti skupině neonkologických dárců. V případě pacientů s maligním melanomem nebyl zaznamenán významný rozdíl v zastoupení těchto buněk oproti kontrolní skupině. Tento příspěvek ukazuje novou strategii rutinní detekce T-reg buněk v kontextu onkologických onemocnění. Zastoupení těchto buněk budeme u vybraných diagnóz dále sledovat a hodnotit z hlediska průběhu onemocnění.

Tato práce byla podpořena Výzkumným záměrem grantem č. Z000209805.
Literatura

  1. Lau, K.M., et al., Increase in circulating Foxp3+CD4+CD25(high) regulatory T cells in nasopharyngeal carcinoma patients. Br J Cancer, 2007.
  2. Wolf, A.M., et al., Increase of regulatory T cells in the peripheral blood of cancer patients. Clin Cancer Res, 2003. 9(2): p. 606-12.
  3. Clarke, S.L., et al., CD4CD25FOXP3 Regulatory T Cells Suppress Anti-Tumor Immune Responses in Patients with Colorectal Cancer. PLoS ONE, 2006. 1: p. e129.
  4. Loddenkemper, C., et al., In situ analysis of FOXP3+ regulatory T cells in human colorectal cancer. J Transl Med, 2006. 4: p. 52.
  5. Petersen, R.P., et al., Tumor infiltrating Foxp3+ regulatory T-cells are associated with recurrence in pathologic stage I NSCLC patients. Cancer, 2006. 107(12): p. 2866-72.
  6. Banham, A.H., Cell-surface IL-7 receptor expression facilitates the purification of FOXP3(+) regulatory T cells. Trends Immunol, 2006. 27(12): p. 541-4.
  7. Liu, W., et al., CD127 expression inversely correlates with FoxP3 and suppressive function of human CD4+ T reg cells. J Exp Med, 2006. 203(7): p. 1701-11.<(ol>

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007