Rehabilitace u onkologicky nemocných

Konference: 2005 XIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 027

Autoři: Hana Obrová; A. Foldynová; E. Kašparová

Význam i náplň rehabilitace se postupně měnila, jako se měnila skladba nemocí a úrazů, u kterých se rehabilitace uplatňuje. Vždy však v pojmu rehabilitace byla zahrnuta i problematika sociální a pracovní. Pohyb se spojuje s pojmy – nezávislost, soběstačnost, aktivita, vysoká kvalita života.
Pacienti s onkologickou diagnózou mají v dnešní době díky větší dostupnosti vyšetřovacích metod, časnější a přesnější diagnóze, širokému spektru onkologické terapie a rozsáhlým preventivním programům vyšší procento pětiletého přežití. Rehabilitace onkologických pacientů má svá specifika a kontraindikace, ale v zásadě je přístup obdobný jako u ostatních nemocných. Rehabilitační program je častěji přerušován z důvodu léčebných postupů nebo některými specifickými komplikacemi. Hlavním cílem rehabilitačních zájmů a intervencí je pomoc při monitoraci bolesti, terapie lymfedému, maximální obnovení a uchování funkcí v oblasti pohybového systému, edukace a psychická podpora v plánovaní životních aktivit. Rehabilitační péče je prováděna ambulantně nebo za hospitalizace, formou lázeňské péče a prostřednictvím rekondičních pobytů.
Formy aplikovaných cvičení v onkologii dělíme na: pasivní cvičení, aktivní cvičení s asistencí terapeuta, aktivní cvičení bez pomoci a bez odporu, proti odporu, strečinkové cvičení, funkční cvičení, speciální a aerobní cvičení.
Rehabilitační cíle u nemocných s plicními tumory jsou zaměřeny na: prevenci plicní nedostatečnosti a zánětu v dýchacích cestách, zlepšení ventilačních parametrů, udržení pohyblivosti hrudníku, snížení bronchiální obstrukce a zlepšení průchodnosti dýchacích cest, zvýšení fyzické kondice.
Počet pacientů hospitalizovaných na onkologickém oddělení KNPT v roce 2004 byl 358. Počet hospitalizací činil 666 (rozdíl jsou rehospitalizce). Průměrný věk pacientů činil 65 roků.
Rehabilitačních výkonů na oddělení v roce 2004 bylo provedeno 426 u 43 pacientů pod dohledem fyzioterapeuta. Rehabilitace většiny nemocných, nevyžadující přítomnost fyzioterapeuta, provádějí sestry.
Je třeba mít na paměti, že každá fyzická a psychosociální rehabilitace se míjí účinkem, pokud není poskytována s pochopením, jemností a soucitem.

Datum přednesení příspěvku: 10. 11. 2005