Retrospektivní analýza pacientů hospitalizovaných pro febrilní neutropenii. Vyžadují pacienti se solidními tumory specifický přístup v profylaxi a v léčbě febrilní neutropenie?

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: X. Podpůrná léčba a terapie komplikací v onkologii

Číslo abstraktu: 088

Autoři: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.; MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.; MUDr. Mária Zvaríková; MUDr. Dagmar Minaříková; MUDr. Jana Kleinová; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Neutropenie je nejvýznamnější nežádoucí účinek systémové protinádorové léčby,limitující její podávání. Komplikace vzniklé v důsledku neutropenie jsou spojeny s nárůstem morbidity, mortality, finančních nákladů na podpůrnou léčbu a při kurativním záměru protinádorové léčby mohou nepříznivě ovlivnit její celkový výsledek. Za komplikace neutropenie považujeme: I) febrilní neutropenii, II) snížení relativní intenzity dávky (RDI) chemoterapie...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008