Riziko recidivy Ta a T1 uroteliálního karcinomu močového měchýře

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom močového měchýře I.

Číslo abstraktu: 004

Autoři: MUDr. Marek Krolupper

ÚVOD A CÍL

Kalkulátor rizika rekurence a progrese Ta a T1 uroteliálního karcinomu močového měchýře doporučený EORTC se opírá o publikaci Sylvestera z r. 2006. Hodnocení se opírá o zvážení šesti klinicko-patologických prognostických ukazatelů: počtu nádorů a jejich velikosti, grade a pT kategorie, přítomnosti karcinoma in situ a četnosti předchozích recidiv. Určení rizika rekurence a progrese je zásadní pro rozhodnutí o intravezikální chemoterapii a imunoterapii.


METODIKA

V souboru nemocných ošetřených v roce 2005 transuretrální resekcí nádoru pro karcinom močového měchýře Ta a T1 je 100 nemocných dále sledovaných na našem oddělení. S použitím Kaplan-Meierovy metody jsme na základě známého pooperačního průběhu hodnotili riziko recidivy nádoru.


VÝSLEDKY

Časový interval do recidivy byl pro solitární tumory 2.121 (1.516; 2.727) roku (95%interval spolehlivosti), pro počet 2–7 resekovaných tumorů 1.489 (0.886; 2.093), pro počet nad 7 tumorů 0.812 (0.392; 1.232), pro tumory do 3 cm 1.740 (1.246; 2.233), nad 3 cm 1.626 (0.900; 2.352), pro primární nádory 2.086 (1.480; 2.692), pro nádory s jednou recidivou v předchozím roce 1.584 (0.987; 2.182) a 0.675 (0.369; 0.982) pro nádory s více než jednou recidivou za rok. Pro Ta 1,963 (1.453; 2.472), pro T1 1.485 (0.296; 2.674). Při nepřítomnosti CIS 1.817 (1.341; 2.293). Pro G1 2.115 (1.527; 2.703), G2 1.151 (0.558; 1.745) a pro G3 1.753 (0.447; 3.060) roku.


ZÁVĚR

Výsledky odpovídají literárním údajům. Při hodnocení menšího souboru jsme si ověřili výtěžnost naší dokumentace a seznámili jsme se se způsoby zpracování. Vyhodnotíme soubor pacientů z období 10 let s pravděpodobností recidivy v intervalu 1–5 let a progrese nádoru.

Datum přednesení příspěvku: 26. 11. 2008