Riziko vzniku rakoviny prsníka u zdravotníckych pracovníkov.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 291p

Autoři: PhDr. Zuzana Schmidtová; M. Rábeková

V súčasnej dobe patrí rakovina prsníka medzi najčastejšie sledované onkologické ochorenia. V Slovenskej republike patria zhubné nádory prsníka medzi najčastejšie onkologické ochorenie u žien, konkrétne v roku 2005 bolo diagnostikovaných 2 198 prípadov (52,2 na 100 000 obyv.) [1]. Včasná diagnostika rakoviny prsníka a účinná prevencia majú veľký vplyv na zníženie mortality. Presná príčina rakoviny prsníka nie je známa, známe sú však rizikové faktory, medzi ktoré patrí pohlavie, vek, rodinná dispozícia, benígne ochorenia prsníka, radiácia, životný štýl (obezita, fajčenie, alkohol, stravovacie návyky, fyzická aktivita), antikoncepcia, hormonálna substitučná liečba (náhradná) liečba v menopauze [2,3,4].

Zdravotnícki pracovníci by mali pri vykonávaní svojej profesie zodpovedne pristupovať nielen k ochrane zdravia pacienta, ale aj k svojmu zdraviu a to hlavne dodržiavaním zdravého životného štýlu a absolvovaním preventívnych prehliadok.

Cieľom práce bolo zmapovať prítomnosť rizikových faktorov vzniku rakoviny prsníka a zistiť orientačné riziko vzniku spomínaného ochorenia u zdravotníckych pracovníkov, konkrétne u sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou prieskumnou metódou bol dotazník, ktorý obsahoval 25 uzavretých otázok z testu Breast Cancer z edukačnej webovej stránky Your disease risk [5]. Otázky v teste boli rozdelené do viacerých oblastí: osobné údaje, rodinná a osobná anamnéza, gynekologická a lieková anamnéza, výživa a fyzická aktivita. Po vyplnení dotazníka (testu) zameraného na karcinóm prsníka bol výsledok testu vyjadrený v stupni rizika vzniku ochorenia na 7-stupňovej škále – od stupňa veľmi nízke riziko = 1 až po stupeň veľmi vysoké riziko = 7. Na základe odpovedí respondentiek z dotazníka sme zistili prítomnosť rizikových faktorov vzniku rakoviny prsníka. Tiež sme zistili, že celkovo priemerný stupeň rizika vzniku rakoviny prsníka (na základe testu Breast cancer) u všetkých respondentiek bol 3,47, pričom stupeň rizika 3 je charakterizovaný ako nižšie ako priemerné riziko a stupeň 4 je charakterizovaný ako priemerné riziko vzniku ochorenia.

Pre sestru je dôležité, aby mala vedomosti o prevencii rakoviny prsníka a zlepšila svoj postoj k prevencii preto, aby mohla svoje vedomosti ďalej sprostredkovať pacientom, edukovať ich, poskytovať im rady na koho sa majú obrátiť v prípade vzniku tohto ochorenia a tiež, aby svojim postojom k prevencii mohla byť príkladom pre pacientov.

Literatúra:
  1. Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2008. Bratislava: Národné centrum zdravotníckych informácií, 2009. 207 s., ISBN 978-80-89292-17-2.
  2. BELLA, V. Komplexný pohºad na karcinóm prsníka. In Medical Practice: mesačník pre lekárov ambulantnej starostlivosti, 2009, roč. 4, č.3, s. 50-52.
  3. ABRAHÁMOVÁ, J., DUŠEK, L., a kol. Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu. 1. vydanie. Praha: Grada Publishing a.s.,2003, ISBN 80-247-0499-4.
  4. VORLÍČEK, J. ABRAHÁMOVÁ, J. a kol. Klinická onkologie pro sestry. 1.vydanie. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006, ISBN 80-247-1716-6.
  5. www.yourdiseaserisk.wustl.edu.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011