Rizikové faktory komplikací v pneumoonkochirurgii Kohorta 2003–2006

Konference: 2008 XVI. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2008_25

Autoři: MUDr. Ladislav Mitáš; Doc. MUDr. Teodor A. Horváth, CSc.; MUDr. Martin Sobotka; MUDr. Barbora Garajová; MUDr. Ivo Hanke, Ph.D.; MUDr. Jaroslav Ivičic; prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LLM

Cíl

Blokové zhodnocení rizikových faktorů vzniku pooperačních komplikací po resekci plic a spádové lymfadenektomii pro primární a sekundární plicní malignitu v období čtyř let.

Metody

Retrospektivní rozbor 157 případů (115 mužů, 42 žen), střední věk u mužů 61 let (rozpětí 21–78 let), u žen 64 let (rozpětí 33–79 let) z let 2003–2006. Technicky jde o soubor klasické otevřené a videoasistované pneumochirurgie v distribuci 76 lobektomií, 18 bilobektomií, 8 segmentektomií, 12 pneumonektomií, 7 rozšířených pneumonektomií a 36 klínovitých resekcí.

Výsledky

V pooperační průběhu se vyskytla jedna či více komplikací u 22 % pacientů, jmenovitě prodloužený únik vzduchu z parenchymu (trvající déle než 7 dnů) 7.6 %, bronchopneumonie 5.1 %, srdeční arytmie 5.1 %, hrudní empyém 1.2 %, supurace v operační ráně 0.6 %, dysfonie 0.6 %, chylothorax 0.6 %. Jeden pacient zemřel na ischemickou cévní mozkovou příhodu 0.6 %. Zjistili jsme, že riziko prodlouženého úniku vzduchu a tím i zánětlivých komplikací v našem souboru představují kouření, CHOPN (FEV1 < 80 %), věk nad 60 let, rozsáhlé pleurální adheze a extraanatomická plicní resekce. Riziko vzniku srdečních arytmií je zvýšeno u pacientů s rutinní nebo rozšířenou pneumonektomií.

Závěr

Víme, že výskyt pooperačních komplikací závisí na biologických faktorech, operační technice a perioperační péči. Zaměření se na předoperační (zanechání kouření, fyzioterapie, sanace infekce, kompenzace komorbidit), chirurgické (šetrná operační technika, důraz na dokonalou aerostázu a hemostázu), perioperační (spolupráce s erudovaným anesteziologem) a pooperační (intenzivní i standardní péče) příčiny komplikací mohou pomoci snížit jejich výskyt.

Jeden ze substrátů prospektivního zlepšení představuje pravidelný společný retrospektivní kritický rozbor výsledků v celé šíři hrudního týmu. S určením priorit i zodpovědnosti.

Datum přednesení příspěvku: 13. 11. 2008