Rizikové faktory pre diagnostiku prsnej žľazy

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Kontroverze v diagnostice, terapii, prediktivních faktorech a follow-up u pacientek s DCIS, LCIS a s časným stadiem karcinomu prsu. <b>I. blok: Diagnostika a rizikové faktory</b>

Číslo abstraktu: 005

Autoři: Mgr. Erika Zámečníková; Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.; J. Klačko; Dušan Malatin

Incidencia karcinómov prsnej žľazy neustále narastá. Jednoznačnú príčinu vzniku karcinómu prsníka stále nepoznáme – primárnu prevenciu na odstránenie faktorov pre vznik karcinómu prsnej žľazy nemôžeme použiť. V celom svete sa hľadajú možne príčiny vzniku karcinómu prsnej žľazy. Vznik karcinómu je asi multifaktorialny.
Príčiny ochorení rozdeľujeme na determinanty a na rizikové faktory......
Pri štúdiách sa zisťujú rôzne rizikové faktory. Rizikové faktory môžeme rozdeliť na faktory už celosvetovo uznávané že spôsobujú riziko: pohlavie, rasa, vek, geografická lokalizácia, menarché do 11 rokov, menopuaza po 55 roku, nerodenie, rodenie nad 30 rokov, rodinná anamnéza karcinómu prsnej žľazy, hlavne prvostupňová, biopsia prsnej žľazy, postmenopauzálna obezita, proliferatívne ochorenia prsnej žľazy, ca in situ
karcinóm ovaria, kolonu, strumy a malígny melánóm, karcinóm prsníka v osobnej anamnéze
Medzi diskutované patrí per orálne antikoncepcia, hormonálne substitučná liečba, abortus, interupcia, diéta, fajčenie , alkohol, stres, zápal prsníka, neproliferatíve ochorenia prsnej žľazy , struma, mastitída, v poslednej dobe znovuobjavenie sa ako riziko vzniku karcinómu trauma.
V jednotlivých častiach svete vznikajú rôzne modely na zisťovanie rizika vzniku karcinómu prsnej žľazy u žien- Gail, Claus, taliansky, český, NCBC....
Na celom svete je snaha po zistení vysoko rizikových žien, ktoré by mali mať pravdepodobne prísnejšiu alebo inú prevenciu ako ženy s nízkym rizikom.
V našej štúdii 840 žien z prsníkovej ambulancii Národného onkologického ústavu sme sa zamerali na tzv. svetovo uznávané rizikové faktory : menarché do 11rokov, menopauza po 55 roku života, rodinná anamnéza ( prvostupňová, matka, sestra), biopsia,.... a diskutované rizikové faktory HST,...s týmto záverom relatívneho rizika:najviac .................................
Samozrejme pre krátkosť časového faktora prednášy jednotlivé rizikové faktory nebudeme podrobne rozvádzať do detailov. Chceme zdôrazniť len všeobecne komplikovanosť výpočtov a rôznorodosť rizikových faktorov.
Pri rizikových faktoroch si treba uvedomiť, že vysoko rizikový faktor je vysokým rizikom pre samotnú ženu, ale pre celú ženskú populáciu je dôležitá hlavne
Incidencia výskytu rizikového faktora v populácii. Čím častejšie je výskyt rizikového faktora, tým je vyššie populačné riziko pre dané ženy. V našom súbore sme teoreticky vypočitali aj tzv. populačné atributívne riziko. Najviac .......


Problematika mikrokalcifikátov pri diagnostike karcinómu prsnej žľazy
Národný onkologický ústav, Klenová 1, Bratislava
Autori: J. Klačko, V. Bella, D. Malatin, E. Zámečníková

Na celom svete , s používaním natívnej mamografie pri diagnostike karcinómu prsnej žľazy, je problematika mikrokalcifikátov. Posudzovanie mikrokalcifikátov je žiaľ stále len subjektívna záležitosť. Častejším užívaním natívnej mamografie pri diagnostike karcinómu prsnej žľazy počet nálezov mikrokalcifikátov stále narastá.
Postupy pri nejasných nálezoch / pri negatívnom klinickom vyšetrení, usg termovízii / sú postupy rôznymi autormi doporučované rôzne- dispenzarizácia, histologické overenie bioptické ev. operáciou. Jednoznačný názor histologického overenia je pri zmene konfigurácie a počtu kalcifikátov počas kontroly.
Mikrokalcifikáty sme rozdelili v našej prednáške podľa ..........
V našom súbore operovaných pacientok s mikrokalcifikátmi v Národnom onkologickom ústave v rokoch 2000 až 2001 sme ..............................histológia, veľkosť.....
Pomer benígnej a malígnej histológie v našom súbore je 59:41 %. Záverom poukazujeme na obťažnosť diagnostiky mikroklacifikátov a karcinómu prsnej žľazy ukážkami mamograficky jednoznačných benígnych kalcifikátov s histólógiou karcinómu prsnej žľazy.

Datum přednesení příspěvku: 16. 1. 2004