Robotická operace prostaty – nová perspektivní modalita v léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom prostaty

Číslo abstraktu: 127

Autoři: Ivan Kolombo; M. Bartůněk; P. Beňo; M. Toběrný

Úvod
Karcinom prostaty je nejčastějším maligním onemocněním u mužů v řadě vyspělých zemích a druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění u mužů ve Spojených státech amerických. Úplné vyléčení nemoci je v současnosti možné pouze v časném stádiu onemocnění ve fázi lokalizovaného karcinomu prostaty. Radikální prostatektomie je v současnosti standardním způsobem léčby a patří mezi nejčastější operační výkony prováděné v centrech zabývajících se uroonkologickou chirurgií. Nejrozšířenějším způsobem provedení radikální prostatektomie je celosvětově otevřený retropubický přístup. Vzhledem k omezenému prostoru operačního pole v hloubce malé pánve, značné vaskularizaci prostaty a intimnímu vztahu k funkčně důležitým strukturám (posterolaterální nervově-cévní svazky, svěračový komplex uretry a hrdlo močového měchýře) patří rozsáhlé onkochirurgické operace v oblasti pánve k nejobtížnějším výkonům. Logická snaha s využitím lepší vizualizace všech těchto struktur a minimalizace invazivity pro nemocného vedla k rozpracování metody laparoskopické radikální prostatektomie s využitím zvěšení operačního pole pomocí videořetězce. Tento typ operace patří k vůbec nejobtížnějším v urologii a vyžaduje značné nároky na celý operační tým s poměrně dlouhou learning curve. Tato extrémní náročnost je příčinou proč zůstává laparoskopická radikální prostatektomie standardně prováděná pouze na menším počtu pracovišť. Řadu limitů laparoskopické operativy nyní umožňují překonat technické přednosti nového robotnického systému da Vinci(viz Tab 1 – porovnání laparoskopie a robotiky).

Tab. 1
Porovnání laparoskopie a robotikyCíl
V říjnu 2005 bylo otevřeno první centrum pro robotickou chirurgii v České republice v Nemocnici Na Homolce (NNH) – viz Obr. 1. Centrum má zajistit maximální využití pro pacienty všech chirurgických pracovišť NNH (gynekologické, všeobecně chirurgické, cévně chirurgické, urologické a kardiochirurgické operace). Cílem práce je ověřit přednosti a miniinvazivitu robotického operačního systému da Vinci (Intuitive Surgicalr, USA) také pro výkony na prostatě.Obr. 1.
První centrum pro robotickou chirurgii v České republice v Nemocnici Na Homolce

Materiál a metody
Kromě jiných chirurgických výkonů jsme da Vinci robotický operační systém užili při provedení radikální prostatektomie pro lokalizovaný karcinom prostaty u čtyř našich nemocných. Excelentní 3-D zobrazení s desetinásobným zvětšením stálého (neroztřeseného bezděčnými pohyby asistenta) obrazu, spolu s vysokou přesností a flexibilitou (endo-wrist) robotických nástrojů se 7 stupni volnosti pohybu patří k přednostem da Vinci systému. Přesnost a bezpečnost vlastního výkonu je dále podpořena softwarem eliminujícím bezděčný třes a nesignifikantní pohyby rukou operatéra spolu s optimální pozicí chirurga využívající oporu předloktí v komfortní pozici vsedě u operační konzole. Komplexnost těchto technických předností umožnilo provést výkony miniinvazivně – laparoskopicky, s vějířovitým rozmístěním laparoskopických portů pod úrovní umbiliku – viz Obr. 2. incizí u našeho nemocného.Obr. 2.
Pooperační incize s vějířovitým rozmístěním laparoskopických portů pod úrovní umbiliku u našeho nemocného po da Vinci robotické radikální prostatektomii.

Výsledky a diskuze
Nemocní profitovali s miniinvazivity výkonu. Již první pooperační den dobře tolerovali perorální příjem a přínosem je rovněž vysoká přesnost a vodotěsnost při konstrukci ureterovesikální anastomózy. Použití silných analgetik – anodyn bylo potřebné u většiny nemocných pouze v průběhu prvního pooperačního dne. Propuštění do domácího ošetření bylo možné 5. pooperační den. Močový katétr je standardně odstraňován při ambulantní kontrole 10. den po operaci.
Ve světě již bylo instalováno kolem 400 robotických systémů da Vinci. V roce 2002 bylo provedeno kolem 770 robotických operačních výkonů. V roce 2004 se již jednalo o více než 16000 operací za rok. V roce 2005 bylo provedeno 10000 urologických operací a přínosný se jeví systém pro provedení radikální prostatektomie pro lokalizovaný karcinom prostaty. Největší překážkou v plošném rozšíření robotické operativy zůstává ekonomická náročnost celého systému. Nicméně dle současných světových trendů se nejedná o nepřekonatelnou bariéru.

Závěr
Naše první zkušenosti, v souladu s výsledky ze zahraničních pracovišť, potvrzují možnost miniinvazivního přístupu při provedení náročných onkochirurgických výkonů v pánvi včetně radikální prostatektomie při použití da Vinci robotnického operačního systému.

Datum přednesení příspěvku: 13. 5. 2006