Roboticky asistovaný staging karcinomu endometria – srovnání s laparoskopií.

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Panelová diskuze

Číslo abstraktu: 037

Autoři: prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.; P. Dzvinčuk; Prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.; MUDr. Pavel Hejtmánek; L. Michnová

Abstrakt

Cíl: Popsat naše počáteční zkušenosti s roboticky asistovaným laparoskopickým stážováním pacientek s karcinomem endometria a jejich srovnání s předchozími případy stážovanými pomocí standardní laparoskopie.

Metody: Za použití čtyřramenného robotického systému daVinci S HD jsme u prvních 26 pacientek s časným stádiem endometrálního karcinomu provedli hysterektomii, oboustrannou salpingoophorektomii a pánevní lymfadenektomii (TRH) a srovnali jsme je se 30 případy stážovanými laparoskopicky (TLH). Všechny případy byly operovány dvěma chirurgy (P.R., D.P.) v jedné instituci. Zaznamenali a srovnali jsme u pacientek body mass index, klinické stádium onemocnění, délku operace, počet získaných lymfatických uzlin, krevní ztrátu, délku pobytu v nemocnici a komplikace.

Výsledky: Pacientky ve skupině TRH byly starší (64 vs. 55,9 let) a obéznější (BMI 29 vs.27) než pacientky stážované laparoskopicky. Délka operace byla delší v TRH skupině (279 vs. 165 min.), krevní ztráta byla vyšší v TLH (276,6 vs. 186 ml) skupině. Počet získaných lymfatických uzlin (19, resp. 19,7) byl shodný pro obě skupiny. Pacientky ze skupiny TRH byly hospitalizovány kratší dobu. V obou skupinách jsme zaznamenali dvě konverze na laparotomii, u pacientek laparoskopicky operovaných bylo častější poranění močových cest. V průběhu ‚learnin curve‘ jsme pozorovali postupné zkracování délky operace a snižování krevní ztráty spolu s nárůstem počtu odoperovaných pacientek.

Závěr: Robotická hysterektomie a stážování vykazovaly v průběhu ‚learnin curve‘ delší operační čas a nižší krevní ztrátu než standardní laparoskopie. Základní podmínkou úspěšné robotické chirurgie je kromě motivovaného chirurga také perfektně koordinovaný tým na operačním sále.

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2011