ROČNÍ MONITOROVÁNÍ MIKROBIÁLNÍ KONTAMINACE VNITŘNÍHO VZDUCHU NA TRANSPLANTAČNÍ JEDNOTCE HEMATO-ONKOLOGICKÉ KLINIKY FN OLOMOUC

Konference: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 054

Autoři: Mgr. Ondřej Holý; RNDr. Alena Kubátová, CSc.; doc. RNDr. Ivanka Matoušková, Ph.D.; MDDr. Lucie Svobodová

Některé druhy mikroskopických vláknitých hub mohou u pacientů po auto- i alogenní transplantaci kmenových buněk vyvolat až smrtelné infekční komplikace. Jedná se především o nejčastěji uváděného zástupce, kmen Aspergilus spp., jehož spóry se mohou nacházet ve venkovním i vnitřním vzduchu.

Po dobu jednoho roku (srpen 2010 – červenec 2011) bylo na transplantační jednotce Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc prováděno měsíční monitorování mikrobiální kontaminace vnitřního vzduchu. Transplantační jednotka je vybavena třístupňovou filtrací vzduchu, ve třetím stupni jsou umístěné HEPA-filtry. Jednalo se o aktivní nasávání 100 litrů vzduchu po dobu 60 vteřin pomocí aeroskopu MAS-100. Pro záchyt mikroskopických vláknitých hub a kvasinek byl použit Sabouraudův agar. Na jednotce bylo vytipováno 20 odběrových míst (pokoj pacienta, příslušející sociální zařízení a filtr před pokojem, 2 místa v prostoru mezi sesternou a jednotlivými pokoji, sesterna, pokoj lékaře, sklad materiálu, čistící místnost, kuchyňka a vstupní filtr). Na každém místě bylo v průběhu studie provedeno celkem 12 odběrů vzorků vnitřního vzduchu a na místě samém byla měřena teplota a relativní vlhkost vnitřního vzduchu. V průběhu roční studie byla prováděna v březnu 2011 v přízemí budovy stavební rekonstrukce. Celkem bylo provedeno 480 odběrů vnitřního vzduchu na Sabouraudův agar, v 11 případech (tj. 2,29 %) byl kultivací prokázán zástupce mikroskopických vláknitých hub. Jen ve dvou případech se jednalo o sociální zařízení izolačního pokoje pacienta, ostatní pozitivní nálezy byly z provozních míst transplantační jednotky. Nejčastěji byl prokázán kmen Aspergillus spp. (5x), 2x byl zastoupen kmen Trichoderma spp. a po jednom zástupci měly kmeny Penicillium spp., Paecilomyces spp., Europium spp. a Monilia spp. Ve sdělení jsou diskutovány možné zdroje či vehikula uvedených zástupců mikroskopických vláknitých hub a jejich možné riziko pro imunosuprimované pacienty, protože systémové (invazivní) mykózy jsou u výše uvedených pacientů asociovány s vysokou morbiditou a mortalitou.

Práce byla podpořena grantovým projektem č. 801100021/39 - Surveillance of Infectious Complications in Hemato-Oncological Patients.

e-mail: holy.ondrej@seznam.cz

Datum přednesení příspěvku: 26. 1. 2012