Role detekce sentinelové uzliny v managementu léčby karcinomu těla dělohy.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XVIII. Gynekologické nádory

Číslo abstraktu: 164

Autoři: MUDr. Richard Feranec; MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.; MUDr. Jaroslav Staníček; L. Štefániková; MUDr. Miloš Bláha

Abstrakt

V současné době lze v onkologii pozorovat trend využití konceptu sentinelové uzliny u většiny zhoubných solidních nádorů. V onkogynekologii se mapování lymfatik a biopsie sentinelové uzliny využívá pouze u karcinomu zevních rodidel a zatím experimentálně u karcinomu děložního čípku.

Zhoubné nádory těla děložního jsou nejčastější gynekologickou malignitou. Incidence je 30 na 100 tisíc žen a má stoupající tendenci. Hlavní léčebnou modalitou je radikální operační výkon včetně paraaortální lymfadenektomie u high risk pacientek. Využití metody detekce sentinelové uzliny u zhoubného nádoru těla děložního se proto jeví jako perspektivní.

V souladu s trendem snižování radikality onkologických chirurgických výkonů je cílem studie zhodnotit možnosti detekce sentinelové uzliny u časných stadií karcinomu endometria s využitím hysteroskopické aplikace radiokoloidu a kombinace předoperační lymfoscintigrafie s peroperační detekcí ruční gamasondou.

Od května 2006 do ledna 2009 byl u 19 pacientek s karcinomem endometria předoperačně podán nanokoloid značený techneciem Tc99 Nanocoll (aktivita 100 MBq). Radiofarmakum společně s Patent Blau bylo aplikováno 20 Gauge jehlou pomocí hysteroskopu subendometriálně v den operace. Za 60 minut od aplikace byla u všech pacientek provedena lymfoscintigrafie. Terapeutický operační výkon následoval za 2 hodiny po podání farmaka v rozsahu abdominální hysterektomie s bilaterální adnexektomií, peritoneální laváží, pánevní a v případě positivity high-risk prognostických faktorů i paraaortální lymfadenektomií. V průběhu operačního výkonu byly sentinelové uzliny detekovány ruční gamasondou.

U 16 (84%) z 19 pacientek dosud zařazených do studie byla identifikována alespoň jedna sentinelová lymfatická uzlina. Průměrně jsme detekovali 2 sentinelové uzliny v rozmezí 1-5.

7 z 16 (43%) pacientek mělo prokázanou sentinelovou uzlinu v paraaortální oblasti, z toho ve 44% případů v úrovni nad odstupem a. mesenterica inferior. Současný výskyt sentinelové uzliny v pánevní a paraaortální oblasti byl nalezen u 3 z 16 (19%) případů. U jedné pacientky zařazené do studie bylo prokázáno metastatické postižení 3 detekovaných sentinelových uzlin (3 uzliny s mikrometastázou). Lymfatické uzliny neoznačené jako sentinelové byly v daném případě histologicky negativní. Senzitivita a specifita detekce metastatického postižení sentinelových lymfatických uzlin uvedenou metodou je 100%.

Závěr

Detekce sentinelové uzliny u karcinomu endometria se jeví jako slibná metoda s potenciálem upřesnění stagingu a snižování radikality operačního výkonu. Využití hysteroskopické aplikace radiokoloidu respektuje anatomické souvislosti a přirozenou drenáž endometria. Využitelná je kombinace předoperační lymfoscintigrafie a peroperační detekce pomocí ruční gama sondy.

Práce vznikla za podpory Výzkumného záměru MZ0MOU2005.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2009