Role lymfadenektomie u karcinomu endometria.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 050

Autoři: MUDr. Richard Feranec; MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.; MUDr. Eva Holanová; J. Štelc; MUDr. Helena Kolářová; MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Zhoubné nádory těla děložního jsou v Evropě nejčastější gynekologickou malignitou. Hlavní léčebnou modalitou je operační výkon, kdy základem je provedení hysterektomie. Od roku 1988 do dnes probíhají debaty o významu lymfadenektomie u pacientek s karcinomem endometria. V současné době je tendence rozdělovat pacientky podle přítomnosti prognostických faktorů vysokého rizika na tzv. low a high-risk pacientky. U takto vyselektovaných rizikových pacientek je v našich podmínkách indikované provedení kompletní pánevní a paraaortální lymfadenektomie až do úrovně renální žíly. Opodstatnění tohoto radikálního přístupu u často obézních a polymorbidních pacientek zůstává ve světle výsledků posledních multicentrických studií nadále kontroversní.


Závěr

V současné době doporučovaný chirurgický staging s prováděním kompletní pánevní a paraaortální lymfadenektomie umožňuje přesné zhodnocení rizika recidivy u pacientek s karcinomem endometria. Míru rizika lze nadále přesně zhodnotit pouze podrobným patologickým vyšetřením. I když benefit v přežívání pacientek s karcinomem endometria po kompletním chirurgickém stagingu nebyl dosud jednoznačně prokázán, histologické vyšetření lymfatických uzlin umožňuje přesné zhodnocení nutnosti adjuvantní léčby. Dosavadní možnosti předoperačního posouzení stavu lymfatik nemohou nahradit provádění lymfadenektomie u vyselektovaných rizikových pacientek.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010