ROLE PLASTICKÉHO CHIRURGA V LÉČBĚ KARCINOMU PRSU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XV. Nádory prsu

Číslo abstraktu: XV/54

Autoři: MUDr. Lucie Zárubová; prof. MUDr. Robert Gürlich, DrSc.; doc. MUDr. Andrej Sukop

Strategie léčby karcinomu prsu se během 20 let přesunula od koncepce lokoregionálního onemocnění k chápání karcinomu prsu jako systémového onemocnění. Na toto reaguje i chirurgická léčba, která se zákonitě změnila ve prospěch „méně extenzivním výkonům“. Vzhledem k anatomickému uložení prsní žlázy v podkoží nad fascií, nabízí se přizvat do týmu, podílejícím se na léčbě karcinomu prsu, i plastického rekonstrukčního chirurga. Týká se jak prs záchovných výkonů (breast conserving surgery), kde se součástí staly výkony onkoplastické, tak mastektomií, resp. kůži šetřících mastektomií (skin spar­ing mastectomy) s rekonstrukcí implantátem i wise patern mastektomií. Dalším argumentem k přivzetí plastika do týmu je doporučení společnosti lékařské genetiky SLG, kde se dramaticky „rozvolňují“ kritéria pro genetický testing. Tento nový guideline bude zákonitě měnit managment chirurgické léčby u pa­cientek s karcinomem prsu ve smyslu posunu k skin sparing mastektomiím s rekonstrukcemi prsu - okamžitými i odloženými, a zapojení plastického rekonstrukčního chirurga bude nutností v daleko větší míře než tomu bylo doposud, protože v kompetenci plastické chirurgie jsou profylaktické (risk reduction) operace. S touto strategií nepřicházíme první, jsme vlajkovou lodí pouze v rámci ČR. Ve světě již v roce 1991 Kroll publikoval soubor 100 pacientek s invazivním karcinomem prsu, chirurgicky léčených mastektomií s okamžitou rekonstrukcí implantátem. Metaanalýza sdělení s touto problematikou (několik tisíc pacientek, dlouhý follow-up) publikovaná v The Breast v roce 2012 Gienim demonstruje, že není rozdíl mezi lokální rekurencí a přežitím u pacientek, které podstoupí mastektomii s okamžitou rekonstrukcí prsu, oproti mastektomiím samotným, proto NCCN 3.2015 bere skin sparing mastektomii s rekonstrukcí prsu jako standard chirurgické léčby. Další variantou, kterou po seznámení se se základy plastické chirurgie je možno nabídnout pacientkám s objemnějšími prsy a karcinomem prsu, je wise patern mastektomie za využítí deepitelizovaného kaudálního laloku. Zachování onkologické radikality je často diskutovanou otázkou. Proto se nám líbí koncepce prsního chirurga (breast surgeon), který má erudici onkochirurgickou i plastickou. Tuto myšlenku správně uchopili v zemích s vyspělým systémem zdravotnictví, ale i jinde v Evropě. My se ještě urputně bráníme. Poselství našeho sdělení - rekonstrukční a onkoplastické výkony jsou integrovanou součástí léčby karcinomu prsu.

 

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016