Role zákrokové sestry na klinice dětské onkologie FN Brno význam bezchybné manipulace se vzorky biologických tkání, nové trendy, výzkum.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: V. Onkopatologie

Číslo abstraktu: 057

Autoři: Iveta Božková; Petra Chloupková; MUDr. Pavel Mazánek

Rychlá a přesná diagnostika má velký podíl na úspěchu onkologické léčby. V našem sdělení se chceme zaměřit na význam role nelékařského zdravotnického pracovníka při vlastním odběru biologického materiálu -vzorku, jeho bezchybného zpracování a zajištění rychlého transportu do příslušných laboratoří.
Nádorová onemocnění u dětí představují v ČR pouze 0.5% celkové zátěže populace nádory, ale hlavní příčinu úmrtí mezi nemocemi. Více než 80% nádorem nemocných dětí dnes žije v dlouhodobé remisi, avšak část z nich je zatížena různě významnými pozdními následky. S cílem zlepšit přežití vysoce rizikových pacientů na straně jedné a zároveň snížit riziko pozdních následků u již dnes přežívajících pacientů na straně druhé je nutno lépepoznat a využít biologických vlastností nádoru. V jejich poznání hraje nezastupitelnou roli široké spektrum klasických i moderních laboratorních vyšetřovacích metod a jejich správná interpretace.

Histopatologické metody-histologie, cytologie, patologie, mikrobiologie, hematologie,

Cytogenetické a molekulárně genetické vyšetření tkáně-během posledních let je v moderní onkologii kladen stále větší důraz na odhalování změn v buňkách na molekulární úrovni. Především se jedná o studium změn na úrovni nukleových kyselin - DNA, RNA, a nověji na úrovni proteinů. Při cytologickém vyšetření je třeba získat dostatečně kvalitní vzorek vitální nádorové tkáně.

Úkolem zákrokové sestry je při 120 -130 nově diagnostikovaných pacientů ročně, denně se opakujících vyšetření, přešetření, operacích, odběrech biologického materiálu - kostní dřeň, likvor, nádorová tkáň, zajistit správnost preanalytické fáze tohoto nesmírně cenného materiálu.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008