SCREENING KARCINOMU DĚLOŽNÍHO ČÍPKU

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence

Číslo abstraktu: 021

Autoři: MUDr. Iva Zambo

Východiska:

Karcinom děložního čípku patří mezi poměrně časté zhoubné nádory. Incidence tohoto onemocnění je v České republice setrvale vysoká, hod­notou 19/100 000 žen se bohužel řadíme k hodnotám incidencí v rozvojových zemích. Více než 90 % případů rakoviny děložního čípku etiologicky souvisí s in­fekcí lidským papilomavirem (HPV), který se téměř výlučně přenáší pohlavním stykem. Je známo celkem 14 vysoce onkogenních genotypů HPV, z nichž mezi nejrizikovější patří HPV 16 a 18. Karcinomu děložního čípku předchází rozvoj tzv. dysplastických změn na sliznici cervixu, které lze odhalit pomocí cytologic-kého vyšetření, ve vhodných případech navíc doplněného o HPV testaci zaměřenou na průkaz vysoce rizikových typů HPV. Pro včasný záchyt prekancerózních změn je určen celorepublikový program screeningu karcinomu děložního čípku.

Cíl:

Očekávaným přínosem vysoce organizovaných plošných screeningových programů je podstatné snížení incidence onemocnění a úmrtnosti. V České republice je však zřejmě kvůli nedostatečné osvětě do screeningu rakoviny dělož­ního čípku zapojen relativně malý podíl cílové populace žen. Dysplastické změny na sliznici čípku i časná stadia karcinomu nemusí být doprovázeny žádnými varovnými příznaky a bývají bezbolestné. V důsledku toho je téměř u 30 % pacientek onemocnění diagnostikováno až v pokročilém, většinou již neléčitelném klinickém stadiu. Každoročně na tuto diagnózu v České republice umírá více než 400 žen. Cílem efektivně fungujícího screeningu karcinomu děložního čípku je záchyt v časnějších stadiích s možností méně radikální a přitom účinnější léčby, a tím i zlepšení prognózy onemocnění.

Závěr:

Posílení populačního scree­ningu karcinomu děložního čípku je nezbytným předpokladem pro snížení incidence a mortality tohoto onemocnění v České republice.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013