Screening PSA - studie a vyhodnocení

Konference: 2008 IV. ročník DDPEO A I. ročník sympózia O cílené biologické léčbě

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 045p

Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.; Mgr. Milena Kapustová; doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc.

Úvod: Prostata patří mezi orgány, které re­lativně často postihují nádorová a pseudonádorová onemocnění. V případě karcinomu prostaty (KP) je v současné době jednoznačně prefero­ván prostatický specifický antigen (PSA).

Od doby, kdy začal být PSA široce pou­žíván v diagnostice KP, výrazně vzrostl počet provedených biopsií prostaty. Důsledkem je vyšší záchyt KP a detekce časnějších stadií.

PSA a screening: Karcinom prostaty, který je diagnostikovaný klinicky, na základě pří­znaků, většinou již přestoupil hranice prostaty a rozšířil se do vzdálených orgánů. Léčba pacientů s pokročilým KP je pak pouze paliativní a prognóza špatná. Je možné dosáhnout screeningem PSA u mužů prevence?

Screening je definován podle Světové zdravotnické organizace takto: vyhledávací vyšetření, výběrový test zjišťuje osoby nemoc­né a odlišuje je od osob zdravých. Osoby pravděpodobně nemocné se vyšetřují dále, aby se u nich stanovila konečná diagnóza a po jejím potvrzení se začala adekvátní léčba. Cílem screeningu je snížit mortalitu onemocnění.

Studie KAPROS v Olomouckém kraji: Cílem studie KAPROS I bylo získat urologicko-epidemiologická data mužské populace Olomouckého kraje ve věkovém rozmezí 50-70 let. Projekt KAPROS I probíhal v letech 2004-2005 a byl zaměřený na prevenci a včasný záchyt nádoru prostaty, výskyt symptomů dolních močových cest a výskyt erektilních dysfunkcí. Tohoto projektu se účastnili i praktičtí lékaři olomouc­kého kraje. Zřetel byl kladen na změření PSA, vyplnění dotazníků a vyšetření urologem. Bylo rozdáno 2609 dotazníků, zpracováno a hodno­ceno 2528. Provedených biopsií 97 z toho 24 pozitivních biopsií. U těchto mužů bylo naměře­né PSA v rozmezí 0,7≥10 µg/l.

V letech 2006-2007 se uskutečnil projekt KAPROS II, KAPROS III probíhá od září 2007 dosud (oba projekty jsou podpořeny firmou ABBOTT).

Závěr: PSA je nejvýznamnějším nádorovým markerem pro karcinom prostaty. V klinic­ké praxi je stanovení PSA snadno dostupným vyšetřením, které vede k detekci klinicky signi­fikantních karcinomů prostaty, nízkého a tedy potenciálně kurabilního stadia. Ačkoliv PSA není ideálním nádorovým markerem a neexistuje žádná přesná hodnota PSA potvrzující jednoznačně karcinom prostaty, jeho citlivost výrazně převyšuje ostatní diagnostické vyšet­ření. Navíc další, od PSA odvozené parametry (PSAD denzita, PSA-TZ denzita přechodné zóny, PSAV velocita, věkově specifické PSA, volné PSA, PSADT doubling time), mohou významně přispívat k rozlišení mužů s karci­nomem a jinými onemocněními prostaty.

Datum přednesení příspěvku: 26. 11. 2008