Sekvenční terapie sunitinib-sorafenib a sorafenib-sunitinib u pacientů s metastatickým renálním karcinomem.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: NOR a klinické registry ČOS ČLS JEP

Číslo abstraktu: 129

Autoři: Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; Mgr. Radim Klapka; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; Ing. Petr Brabec; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Úvod

Sekvenční terapie tyrozinkinázovými inhibitory sorafenibem a sunitinibem je častou volbou v léčbě pacientů s metastatickým renálním karcinomem (mRCC), i když tento postup zatím nemá oporu v randomizovaných studiích. Cílem naší studie byla analýza výsledků terapie těch pacientů v klinickém registru RENIS, kteří byli léčení sorafenibem a sunitinibem s sekvenci.

Pacienti a metody

V databázi RENIS jsme nalezli záznamy o 138 pacientech léčených sekvencí sunitinib-sorafenib a 122 pacientech léčených sekvencí sorafenib-sunitinib. Analyzovali jsme vstupní charakteristiky těchto dvou kohort, léčebné výsledky a význam klinických prognostických faktorů.

Výsledky

Doba do progrese (PFS) u pacientů léčených sekvencí sunitinib-sorafenib byla 17,7 měsíce, PFS pacientů léčených sekvencí opačnou 18,8 měsíce, rozdíl nebyl statisticky významný (p=0,47). Procento pacientů přežívajících 1 rok od zahájení cílené terapie bylo 83% (95% CI 77-90%) pro sekvenci sunitinib-sorafenib a 84% (CI 77-91%) pro sekvenci sorafenib-sunitinib (p=0,99). Nežádoucí účinky terapie odpovídaly očekávané toxicitě obou léků.

Závěr

Na rozdíl od většiny dosud publikovaných prací hodnotících výsledky terapie sekvencí uvedených tyrozinkinázových inhibitorů jsme nezaznamenali lepší přežití pacientů léčených sekvencí sorafenib-sunitinib. Přežití v obou kohortách bylo shodné.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011