Selektivní adjuvantní chemoterapie podle výsledků in vitro testů chemorezistence: Dlouhodobé sledování nemocných s radikálně operovaným stadiem IIIA nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC)

Konference: 2010 XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Odborný program

Číslo abstraktu: 2010_06

Autoři: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; MUDr. Ivona Grygárková; MUDr. Marek Szkorupa; prof., MUDr. Jiří Klein, Ph.D., PETCS

Referujeme o prospektivní studii, která sledovala výsledky léčby nemocných se stadiem IIIA NSCLC. Nemocní absolvovali radikální resekci a byli léčeni adjuvantní chemoterapií. Cílem bylo vyhodnotit význam in vitro testů chemorezistence, které byly využity k volbě selektivní chemoterapie. Během operace byly odebrány nádorové buňky a byly vyšetřeny MTT in vitro testem (methylthiazolyl tetrazolium blue cytotoxic assay) k posouzení chemorezistence. Pokud byl získán validní výsledek testu, byli nemocní léčeni podle tohoto výsledku. V opačném případě byla chemoterapie empirická s použitím 3 cyklů standardní kombinace. Vzniklé dva soubory byly statisticky analyzovány. Follow-up probíhal formou 6měsíčních kontrol včetně CT hrudníku a laboratorních testů. Medián sledování byl 86 měsíců. Bylo zařazeno 43 konsekutivních pacientů, kteří ukončili plánovaný léčebný režim. MTT test mohl být vyšetřen u 38 pacientů, u 19 (44,2%) pacientů mohlo být vybráno aspoň jedno účinné cytostatikum, u 24 pacientů (65,8%) nemohl být MTT aplikován nebo nebylo v testu charakterizováno žádné účinné cytostatikum. U celého souboru bylo dosaženo 5leté přežití u 49,5% (95% Cl, 34,2-64,8 %), medián celkového přežití (OS) byl 61,2 měsíců (95% Cl, 42,3-79,7m) a medián času do progrese (TTP) byl 57,3m (95% Cl, 29,5-84,4 m). U pacientů léčených podle výsledků in vitro MTT testu byl medián OS 85,1 m (95% Cl, 18,4-151,6m) a 5leté přežití 57,0% (95% Cl, 34,5-79,5 %). V souboru bez možnosti využití MTT testu byl medián OS 45,0m (95% Cl, 9,1-80,9m) a 5leté přežití 43,5% (95% Cl, 21,2¬65,8 %). Výsledky obou souborů nebyly statisticky rozdílné (p 0,718, p 0,652 resp).

Diskuse: Kombinace neoadjuvantní chemoterapie, resekce a adjuvantní chemoterapie je jednou z možností léčby stadia IIIA NSCLC. Dlouhodobé výsledky souboru (s mediánem sledování přes 7 let) byly velmi dobré ve srovnání s jinými literárními údaji. MTT test ukázal určité možnosti výběru adjuvantní léčby, ale jen u některých nemocných. Přes naznačený trend zlepšení přežití nebyl rozdíl mezi skupinou léčenou selektivní adjuvantní chemoterapií a skupinou léčenou standardní kombinací chemoterapie statisticky významný. Důvodem je určitě malý počet nemocných a další aspekty, podrobně rozebrané v plné verzi studie.

Práce byla podpořena grantem IGA NS-9959-3

Datum přednesení příspěvku: 11. 11. 2010