Sentinelové uzliny u cervikálních karcinomů dnes a zítra

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Nové trendy v diagnostice a léčbě ca hrdla děložního, radikalita chirurgických výkonů, doporučené postupy v případě selhání primární léčby, možnosti chirurgického řešení,reiradiace

Číslo abstraktu: 028

Autoři: MUDr. Marek Pluta, Ph.D.; prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.; doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.; M. Charvát; doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.; J. Kačírek

Vývoj techniky detekce sentinelových uzlin (SLN) u zhoubných nádorů děložního hrdla vedl k závěrům, které jsou velmi podobné detekcím v jiných lokalitách. Dle dostupných studií je SLN technikou snadno proveditelnou. Z možných technologií detekce je naprosto superiorní technika kombinovaná za využití detekce pomocí patentové modři a radiocoloidu technecia 99. Proveditelnost, respektive míra detekce a sensitivita výpovědi se při kombinované technice pohybuje na úrovni 97%.

Aktuálně je technologie SLN využívána k selekci rizikových a méně rizikových pacientek. Ultramikrostaging a imunohistochemie SLN umožňuje selektovat pac. s mikrometastázami, tato technologie je ve spektru celého získaného materiálu technicky a ekonomicky nemožná. Detekce pacientek s meta postižením SLN již peroperačně umožňuje selekci k radikálnějšímu výkonu nebo dle některých autorů vede k ukončení operace a příklonu k systémové chemoradioterapii. Obráceně u pacientek SLN negativních umožňuje proveditelnost tzv. fertilitu zachovávajích operací a u pac. indikvoaných k radikální operaci umožňuje provádění modifikovaných technik radikální hysterektomie s tzv. nerve sparing surgery. Aktuálně detekce SLN umožňuje individualizaci radikality chirurgické léčby, minimalizaci poškození pánevního nervového plexu a tím i redukci krátkodobé i dlouhodobé morbidity.

Cesty vývoje technologie a klinické využitelnosti SLN spočívají v prospektivních, randomizovaných studiích, tak aby bylo dosaženo míry informace splňující kritéria evidence based level A a následně tudíž zahrnutí do algoritmu standardní onkogynekologické, komplexní péče.

  • je nutno standardizovat protokol detekce SLN – aktuálně se používá dlouhý a krátký protokol, používána různá velikost partikulí radiotraceru – to vše přináší různorodé a navzájem velmi omezeně komparovatelné výsledky.
  • Je třeba provést a vyhodnotit vztah ultramikrostagingu sentinelových uzlin a seriového zpracování tkání paracervixu. Data u časných stadií nádoru s infiltrací méně než poloviny stromatu děložního hrdla ukazují, že u žen, s negativním výsledkem systematické lymfadenektomie je riziko metastatického postižení paracervikální tkáně/parametrií nízké. Stejně tak data studií ukazují na vysokou sensitivitu a negative predictive value negativních SLN, tzn. že ženy s negativní SLN mají vysoce pravděpodobně negativní ostatní lymfatika stejně jako parametria
  • Nyní je inicializována prospektivní, multicentrická studie k vyhodnocení premisy možnosti výrazné redukce resekce parametrií u žen s negativními sentinelovými uzlinami a možnosti pouhé extirpace sentinelových uzlin tak, jak je v dnešní době standardem u některých nádorů prsu a melanomu.

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2008