Senzitivita mamografie – dôsledky pre komplexnú diagnostiku , prevenciu a skríning ca mammae.

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 039

Autoři: Dušan Malatin; Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.; J. Klačko; Mgr. Erika Zámečníková

Senzitivita (Se) dg. – metódy (natívnej mamografie, NM):
  • súvisí so správnou pozitivitou a falošnou negativitou, ďalšími štatistickými parametrami: špecificitou, pozitívnou a negatívnou prediktivitou, a i.

  • vypočíta sa v % (alebo pravdepodobnostne) výlučne zo súboru operovaných pacientok s pozitívnym histologickým nálezom.

  • je štatistický parameter, má pravdepodobnostný charakter, a tým aj istú predpovednú hodnotu.

  • je parametrom kvality dg. – metódy, môže sa vypočítať na vyjadrovanie kvality dg. – práce konkrétneho diagnostika, pracoviska, miestne až po celoštátnu úroveň.

Komplexná diagnostika:
Nasadenie rôznych dg. – metód v časovom slede podľa určitého vopred stanoveného algoritmu, s cieľom čo najvyššej celkovej Se diagnostického postupu.
Vysoké nároky na organizáciu práce, nasadzovanie jednotlivých metód, archiváciu obrazov a nálezov, manažovanie pacientok.

V období 12 rokov (1991 – 2002) sme pre zmes rôznych štádií ca mammae zistili Se NM s variačným rozpätím 78 – 92%, priemerne 85 %.

Kombináciou 5 dg. – metód pri komplexnej diagnostike (palpácia, NM, USG, termografia, PAB) možno dosiahnuť teoreticky Se = 100 %, hoci Se jednotlivých metód je v rozmedzí 73 – 85 %.

Komplexná diagnostika je t.č. jediná cesta k včasnej diagnostike ca mammae, a to v štádiu, ktoré možno ešte úspešne liečiť.
Inou cestou môže byť skvalitňovanie NM digitalizáciou mamogramu.
Ďalšie - veľmi perspektívne sú dg. – metódy zisťovania včasnej tumoróznej angiogenézy ( DOBI systém, počítačová termografia).

Prevencia a skríning ca mammae – potrebné je dôsledné ujasnenie obsahu týchto pojmov, vrátane otázky preskríningu, divokého skríningu. Samozrejme aj otázky incidencie a mortality. Pri sólo- skríningu NM sa totiž nezachytí až 15 % ca !

Datum přednesení příspěvku: 17. 1. 2004