SENZITIVITA VŮČI PŘÍRODNÍM A SYNTETICKÝM RETINOIDŮM VE VZTAHU K EXPRESI VYBRANÝCH PROTEINOVÝCH MARKERŮ U NEUROBLASTOMOVÝCH BUNĚČNÝCH LINIÍ

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXXII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: XXXII/193

Autoři: RNDr. Petr Chlapek, Dis. Ph.D.; MUDr. Viera Sláviková; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.; doc.RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Neuroblastom je nejčastějším extrakraniálním solidním nádorem dětského věku a představuje 6-8 % všech nádorových onemocnění u dětí. Tento nádor se vyznačuje velmi širokým spektrem klinických projevů a rozdílnou prognózou, která závisí zejména na stadiu onemocnění (lokalizované, resp. generalizované formy), věku v době diagnózy a biologických vlastnostech nádoru (amplifikace MYCN, celkový obsah DNA, histologická klasifikace). Součástí léčby u pa­cientů s neuroblastomy vysokého rizika jsou i retinoidy, které jsou podávány po ukončení standardní chemoterapie pacientům s minimální reziduální chorobou, neboť jako induktory buněčné diferenciace mohou zabránit relapsu onemocnění či relaps oddálit. Nicméně až u 50 % pacientů byla zjištěna rezistence vůči retinoidům nebo došlo k jejímu rozvoji během léčby. V posledních letech byly popsány různé molekulární mechanizmy, které se na rezistenci vůči retinoidům podílejí, a v souvislosti s tím také několik kandidátních proteinů, které mohou sloužit jako biomarkery rezistence vůči retinoidům. Cílem naší studie bylo analyzovat expresi vybraných kandidátních biomarkerů (PBX1, HMGA1, HMGA2 a DDX39A) ve vztahu k senzitivitě, resp. rezistenci neuroblastomových buněk vůči retinoidům. Studie byla provedena na panelu 19 buněčných linií, které byly derivovány z nádorové tkáně neuroblastomu. Pomocí MTT-assay byla hodnocena senzitivita těchto linií vůči působení přírodních (ATRA, 13-cis RA, 9-cis RA) i syntetických (fenretinid, bexaroten) retinoidů. Exprese uvedených kandidátních biomarkerů byla analyzována metodou imunoblottingu. Z dosavadních výsledků vyplývá, že u buněčných linií, které se jeví jako rezistentní vůči většině použitých retinoidů, byla detekována zvýšená exprese proteinů HMGA1 a HMGA2, stejně tak i proteinu PBX1. U syntetických retinoidů (fenretinid, bexaroten) byla rovněž zjištěna schopnost redukovat viabilitu i u buněčných linií, které byly vůči působení přírodních retinoidů rezistentní.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 15-34621A.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016