SEP Systém elektronické preskripce.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: XIV. Informační systémy v onkologii

Číslo abstraktu: 128

Autoři: Pavlína Jirků; PharmDr. Pavlína Zálešáková; Mgr. Lucie Gorná; H. Katzerová; Mgr. Martina Čermáková; Kateřina Bauerová; PharmDr. Michal Budinský

V rámci veřejné soutěže Národní program výzkumu II vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byl v roce 2006 přijat projekt řešící vývoj, zavedení a přínos elektronické preskripce v ČR.

Výzkumný a vývojový projekt komplexního systému služeb elektronické preskripce je zaměřen na oblast předepisování, vydávání a vykazování léčiv a zdravotnických prostředků. Současný stav předepisování a výdeje léčiv a zdravotních prostředků neumožňuje efektivní a účelné vynakládání finančních prostředků z důvodu neexistence jednotného systému služeb s možností on-line kontroly farmakoterapie nad jedním sdíleným lékovým záznamem pacienta. Neumožňuje zabránit duplicitám v preskripci, neumožňuje kontrolovat interakce, neumožňuje zabránit předávkování a může vést k dalším zdravotním komplikacím pacienta, které jsou dále řešeny další preskripcí. Nynější systém rovněž nijak neřeší špatný výdej léčiv z důvodu špatného přečtení ručně psaného receptu farmaceutem. Dále současný systém předepisování a výdeje neumožňuje efektivně zabránit falšování, zneužití receptů a poukazů, použití zcizených razítek. Proto nelze zabránit neoprávněnému čerpání finančních prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Na straně výdeje je lékárník nucen duplicitně zadávat údaje již jednou pořízené a tím i generovat chyby v interpretaci těchto dat a přepisu a výdeji léčiv.

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj možných, prakticky realizovatelných způsobů elektronického předepisování léčiv a zdravotních prostředků v ambulancích a zdravotnických zařízeních s ohledem na zlepšení bezpečnosti farmakoterapie pacienta snížením rizik způsobených nevhodnou volbou nebo kombinací a duplikací léčiv. V další části bude zaměřen na výdej léčiv a zdravotních prostředků v lékárnách. Navrhne řešení pro snížení omylů způsobených špatným přečtením receptu farmaceutem při výdeji léčiv v lékárně.

Projekt předpokládá, jako další část výzkumu, ověření předpokladu výrazného zefektivnění farmakoterapie, úsporu finančních prostředků a celkový přínos navrhovaného řešení pro zlepšení kvality zdravotní péče o pacienta.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008