Sérová hladina retinolu a alfa-tokoferolu a hladina neopterinu v moči pacientů s karcinomem hlavy a krku. Nové prognostické faktory?

Konference: 2012 XIX. Jihočeské onkologické dny

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 46

Autoři: MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA; MUDr. Miloslav Pála, Ph.D. MBA,; MUDr. Hana Kalábová; MUDr. Pavel Vítek, PhD.; MUDr. Michaela Zezulová; Markéta Kašparová; MUDr. Jiří Plíšek; Doc. RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D.; MUDr. Hana Študentová; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Úvod
    Jednou z velmi důležitých, avšak nezodpovězených, otázek v onkologii je určení relevantních prognostických a prediktivních faktorů pro maligní onemocnění i jejich léčbu.
Karcinomy hlavy a krku jsou stále zatíženy relativně vysokou úmrtností. Jejich terapie, zvláště u lokálně či lokoregionálně pokročilých onemocnění bývá multimodální – chirurgický zákrok, radioterapie, chemoterapie, biologická léčba (cetuximab) a bývá užívána v různých kombinacích. Kombinovaná terapie přináší nejen lepší výsledky léčby, ale také zvýšení počtu nežádoucích efektů a proto je při ní nezbytná kvalitní podpůrná péče (nutriční péče, hydratace, antiemetika, psychofarmaka, analgetika, péče o dutinu ústní, kůži atd.). Skupina pacientů, kteří jsou nositeli těchto tumorů, bývá problematická kvůli výskytu přidružených chorob, špatných sociálních návyků (abusus alkoholu, kouření) a špatných dietetických návyků. Často se jedná o pacienty, kteří jsou v malnutrici způsobené nejen nedostatkem energie, kvalitních bílkovin, cukrů a tuků, ale také deficity vitamínů a stopových prvků. Významnou roli v toleranci léčby a následné odpovědi na ni hraje vnitřní prostředí pacienta, jeho nutriční stav a množství jednotlivých živin. Aplikace protinádorové léčby je spojena s výskytem oxidačního stresu a poruchami cirkulace vitamínu E, jehož nejhojnějším zástupcem je α – tokoferol a vitamínu A a jeho nejčastější formy – retinolu. Předpokládá se, že se toto je jedna z příčin toxicity onkologické léčby.
Neopterin, který je produkován aktivovanými makrofágy a dendritickými buňkami, je indikátorem systémové zánětlivé odpovědi organismu a jeho vysoká hladina v moči bývá asociována se špatnou prognózou maligních onemocnění.

Materiál a metody

Zkoumáno bylo 44 osob: 30 mužů, 14 žen v průměrném věku 59 let (31 71 let) s histologicky verifikovaným karcinomem hlavy a krku (43 spinocelulární karcinom, 1 adenoidně cystický karcinom) a lokálně či lokoregionálně pokročilým onemocněním. Všichni pacienti byli léčeni zevní radioterapií (RT) do kurativní dávky 70 Gy ve 35 frakcích. RT byla kombinována s cis-platinou 40 mg/m2 33x nebo s cetuximabem – nasycovací dávka 400 mg/m2, následně 250 mg/m2 6x. 2x byla aplikována samostatná RT. Všem pacientům byla před zahájením léčby odebrána venosní krev pro stanovení hladiny α – tokoferolu α – tokoferolu byly stanovovány pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie.

Výsledky

U všech pacientů byla zjištěna hladina neopterinu (214+/95 µmol) vyšší než u zdravé populace a hladina retinolu (1,49+/0,74 µm α – tokoferolu (18,2 +/ µmol) nižší než u zdravé populace.
Zjistili jsme, že vysoká hladina neopterinu je spojena se špatnou prognózou (medián přežití 7 vs. 21 měsíců p= 0,046), stejně tak je se špatnou prognózou asociována nízká hladina retinolu (medián přežití 10 vs. 24 měsíců p= 0,005). Hraniční je signifikance špatné prognózy při nízké hladině α – tokoferolu (p= 0,07).Diskuze a závěr

I přesto, že příčin zvýšení hladiny neopterinu v moči pacientů s pokročilými karcinomy hlavy a krku je více přítomnost tumoru, malnutrice, sekundárního zánětu, komorbidit atd., stejně tak jako příčin snížené hladiny retinolu a α – tokoferolu např. malnutrice při výskytu tumoru či abusu alkoholu, což jsou faktory zhoršující stav pacienta a komplikující léčbu, by se hladiny neopterinu i retinolu mohly stát dalšími prognostickými faktory pro toto onemocnění.

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2012