Sérové markery v karcinomu plic – mají nám v dnešní době co nabídnout?

Konference: 2009 XVII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2009_04

Autoři: Doc. MUDr. Luboš Holubec (sen.), CSc., ; MUDr. Markéta Pražáková; MUDr. Jindra Vrzalová; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

S rozvojem molekulárně biologických metod, kdy je stanovení genetických mutací jako prediktivních faktorů nutnou podmínkou k zahájení biologické léčby, je stále častěji diskutována otázka využití sérových nádorových markerů v rutinní klinické praxi. Nejedná se jen o klinickou validaci nových nádorových markerů, ale i ověření významu již stanovovaných nádorových markerů na základě výsledků multicentrických prospektivních studií. V přehledové přednášce je diskutován klinický význam sérových nádorových markerů u malobuněčného i nemalobuněčného karcinomu plic, a to pro screening, primární diagnostiku, diferenciální diagnostiku, follow up a monitoraci protinádorové léčby. Volba nádorových markerů se u karcinomu plic řídí histologií tumoru, vhodná kombinace nádorových markerů může pomoci i v diferenciální diagnostice mezi nemalobuněčným a malobuněčným karcinomem plic v případě nejasné histologie nebo není-li možné tumor biopticky ověřit. U malobuněčných nádorů plic se jako hlavní nádorové markery stanovují ProGRP a NSE. Pravděpodobnost tohoto typu tumoru je vysoká, pokud jsou hodnoty SCC negativní. Jako doplňkový marker se může uplatnit Chromogranin A, který je pozitivní zvláště při neuroendokrinní aktivitě malobuněčného karcinomu. U nemalobuněčného karcinomu plic záleží především na histologickém typu. U adenokarcinomů stanovujeme jako hlavní markery CEA, Monototal a CYFRA 21-1, jako doplňkový marker SCC, event. TPA (pozitivita hlavně u hůře diferencovaných tumorů). U epidermoidních karcinomů se jako hlavní markery stanovují CYFRA 21-1, Monototal, CEA a SCC, TPA jako doplňkový marker. V přehledném sdělení budou prezentovány výsledky našich prospektivních studií a jejich závěry budou konfrontovány se současnými doporučenými postupy národních a mezinárodních odborných společností.

Tato studie byla podpořena grantovým projektem IGA MZCR 9343-3

Datum přednesení příspěvku: 12. 11. 2009