SETKÁNÍ

Konference: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Ostatní

Téma: Editorial

Číslo abstraktu: 002

Autoři: doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.

   Je to pracovní setkání, tak jak ho všichni známe. Účastníci se sjíždějí již v pátek, aby následující den byli připraveni k jednotlivým prezentacím. Na kvalitě vystoupení bude velmi záviset i volba prezidenta společnosti pro budoucích pět let.

   Přijíždí i větší počet zahraničních hostů a za jednací jazyk je určena angličtina. Vstup do konferenčního sálu vítá frekventanty nápisem „Evidence based medicine“ – medicína založená na důkazech. Přicházejí jasní favorité, ale ani tzv. outsideři se plně nevzdávají. Až nyní si uvědomuji, že jsem ještě neuvedl, kdo jsou oni pozvaní hosté. Jsou to parametry hodnocení objektivního stavu pacienta, rozsahu nádorové nemoci, vzájemných vazeb a umožňují někdy i rámcovou předpověď vývoje nádorové choroby. Jsou nezastupitelní při posuzování léčebné odpovědi a nepostradatelní při výzkumu jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Dnes by si žádný onkolog nedovolil předstoupit před své kolegy s prezentací, která by se dostatečně neopírala o jasná a definovaná fakta. Dojmy z jednotlivých pozorování zatlačují důkazy získané při studiu početně velkých souborů.

   OS (celková doba přežití), TTP (čas do progrese), CB (klinický benefit), PS (performance status), LE (předpokládaná délka života), DFI (interval bez projevů nádorové nemoci), CR (kompletní remise), PR (částečná remise), SD (stabilizace nemoci), PD (progrese nemoci), MR (minimální odpověď), RR (počet odpovědí), trial, randomizace, vstupní kritéria, zaslepení, dvojité zaslepení, placebo, interim analýza, metaanalýza, p – statistická významnost, hazard ratio a další se scházejí. Již na chodbách se vášnivě diskutuje, nechybí ani lobování a intriky. Ale až zítřek ukáže!

   Je sobota 9:00. Za předsednický stůl zasedá nejvážnější člen pracovní skupiny, dosavadní její prezident – OS (celková doba přežití). Po právu zastává funkci prezidenta již dvě funkční období. Všichni jsou přesvědčeni, že uvolní své místo někomu mladšímu. Patrně je to tak v pořádku. Nástupce bude jistě pokračovat ve všem dobrém, co OS uvedl do denního života, a zároveň zajistí, aby svůj prostor dostaly jak kontinuita, tak zároveň pokrok. Stanovy společnosti však nejsou tak jednoznačné. Jednání zahajují křivky přežití. Po přednášce následuje ostrá diskuse. Kontrolovaná studie podporuje uvedené teze a zdůrazňuje jejich nenahraditelnost. Statistická významnost upozorňuje na „fish fenomén“, který způsobuje postupné sbližování srovnávacích křivek. Poslední slovo patří TTP, který bude patrně usilovat o vůdčí postavení ve společnosti. Vždyť patří k primárním cílům většiny trialů a i OS až mezi cíle sekundární. Slovo dostávají také „děti“ statisti ků a matematiků. Málokdo jim rozumí, ale všichni chápou jejich nepostradatelnost. Stěžejní přednášku má p (statistická významnost). A ani se nenadějeme a dopolední jednání je na samém konci.

   Poslední příspěvek patří dámě, kterou ostatní sice znají, ale často ji tak trochu přehlížejí. K řečnickému pultu přistupuje starší, ale velmi elegantní žena QoL (kvalita života). „Nechci se stát vaším prezidentem,“ jsou první slova zaznívající z mikrofonu. „Jsem ze staré školy. Existovala jsem v době, kdy řada z vás nebyla ještě ani na světě. I když jsem neměla dříve své řádné jméno, většina dobrých lékařů mě vždy respektovala. Vyčítáte mně, že nejsem dost objektivní, nedám se měřit, vážit a ani zařazovat do umělých kategorií. Dnes pro mě vymýšlí řadu pacientských dotazníků, aby se alespoň částečně odstranil můj subjektivní nános. Nejsem si zcela jista, že otázky oněch dotazníků jej vždy a plně nahradí. Pro pacienta jsem výrazně důležitá. Volá po mě a upřednostňuje mě. Jsem chápána pouze rámcově a pacient jen stěží dokáže popsat můj opravdový charakter. Prosím vás o jediné, nezapomínejte na mne!“ Sálem zaburácí mohutný a souhlasný potlesk.

   A jak dopadla volba? To už je zase jiná historie.

doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
e-mail: Bohuslav.Konopasek@vfn.cz

Datum přednesení příspěvku: 26. 1. 2012