SHRNUTÍ PROBLEMATIKY MALIGNÍHO MELANOMU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Téma: XVI. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: XVI/362

Autoři: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Východiska:

Incidence maligního melanomu kůže dramaticky roste. Nejvyšší výskyt je v Austrálii a na Novém Zélandu. Mezi hlavní rizikové faktory patří genetická zátěž a faktory zevního prostředí, především UV záření. Rizikovou skupinou jsou jedinci s kožním fototypem I a II, s četnými pigmentovými a dysplastickými névy. Melanom vzniká de novo na volné kůži (častěji) nebo v již existujícím pigmentovém névu (cca 1/3 případů). Zpravidla dochází ke změně névu podle známých kritérií (ABCDE). Základem léčby melanomu je chirurgický výkon. Otázka následné adjuvantní léčby u rizikových pacientů není stále vyřešena. U pokročilých forem onemocnění (inoperabilní stadium III a stadium IV) se v posledních letech užívá cílená léčba a moderní imunoterapie. Cílenou léčbu dnes indikujeme u pacientů s mutací onkogenu BRAF (MAPK signální dráha), používáme BRAF inhibitory v monoterapii (vemurafenib, dabrafenib) nebo v kombinaci s MEK inhibitory (cobimetinib, trametinib). Výhodou je vysoká četnost léčebných odpovědí a rychlý nástup účinku, nevýhodou častý vývoj rezistence. V případě imunoterapie dnes používáme monoklonální protilátky blokující inhibiční receptory na T lymfocytech - anti-CTLA-4 protilátku ipilimumab a anti-PD-1 protilátky nivolumab a pembrolizumab. Na rozdíl od cílené léčby má imunoterapie menší počet léčebných odpovědí a pomalejší nástup účinku, odpovědi ale mají dlouhodobý potenciál. Pokud nelze indikovat cílenou léčbu nebo moderní imunoterapii, nebo jsou jejich možnosti vyčerpané, tak můžeme pacientovi nabídnout paliativní chemoterapii. Její vliv na celkové přežití je však u většiny pacientů diskutabilní. K základním cytostatikům patří dakarbazin, cisplatina, vinblastin, vinkristin, deriváty nitrosourey, paklitaxel.

Cíl:

Shrnutí problematiky melanomu z epidemiologického hlediska, rizikových faktorů a léčebných možností.

Závěr:

Nové možnosti léčby zlepšily prognózu pacientů s pokročilým maligním melanomem. I přes pokroky v onkologii stále platí, že prevence je nejúčinnější přístup.

 

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016