Sledování defektů ve fosforylaci STAT1, STAT3 proteinů a jejich význam pro stanovení prognózy u CLL pacientů

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 09. Prognostické a prediktivní faktory III

Číslo abstraktu: 067

Autoři: Mgr. Jitka Chumchalová, Ph.D.; Dana Klimešová; Ing. Viera Kuhrová; Ing. Dana Dvořáková, CSc.; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; Mgr. Hana Skuhrová Francová; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

STAT (Signal transducer and activator of transcription) proteiny patří do rodiny cytoplasmatických transkripčních faktorů zapojených do cytokinové signalizace. Bylo identifikováno 7 členů této rodiny, které se podílí na regulaci proliferace, diferenciace a apoptózy a hrají tak významnou roli v ontogenezi a maligní transformaci. Kromě toho mohou defekty STAT1 dráhy ovlivnit odpověď buněk po aplikaci fludarbinu. STAT signální dráha je aktivována po vazbě cytokinu na receptor. Prvním krokem je fosforylace tyrozinu 701 u STAT1 nebo 705 u STAT3 a následná tvorba homonebo heterodimerů. Tyto dimery jsou translokovány do jádra, kde se váží jako transkripční faktory na cílové sekvence. Po tvorbě dimerů dochází navíc k fosforylaci na serinu 727, která modifikuje jejich transkripční aktivitu. V naší práci sledujeme defekty ve fosforylaci STAT1 a STAT3 signální dráhy po aktivaci IFN alfa a IFN gama u pacientů s CLL. Tyrozinová a serinová fosforylace STAT1 a STAT3 proteinů je detekována metodou Western blot se specifickými protilátkami. Do této doby bylo vyšetřeno 10 pacientů s CLL před terapii. Naše výsledky ukazují silnou konstitutivní aktivaci STAT1 proteinů na serinu u všech CLL pacientů a slabší konstitutivní aktivaci na tyrozinu u většiny pacientů. U dvou pacientů jsme neprokázali konstitutivní aktivaci na tyrozinu u STAT3. Navíc jsme prokázali indukci fosforylace u STAT1 na tyrozinu po IFN alfa i gama a minimální indukci na serinu. STAT3 je aktivován po IFN alfa na tyrozinu i serinu, ale kromě jednoho případu jsme neprokázali aktivaci STAT3 po IFN gama na tyrozinu a serinu.
Práce je podporována grantem IGA NR8443-3/2005.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005