Sledování exprese genu ERBB2 v korelaci s proliferační aktivitou u synoviálních sarkomů

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Sarcom

Téma: Pokroky v klinické diagnostice zhoubných nádorů I

Číslo abstraktu: 044

Autoři: RNDr. Lenka Krsková, Ph.D.; Mgr. Alena Augustiňáková; Bc. Irena Hilská; RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D.; RNDr. Marcela Mrhalová, Ph.D.; Mgr. Helena Břízová; Marie Neradová; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

Cíl práce: Kvantitativní detekce exprese genu ERBB2 u synoviálních sarkomů (SynSa) na RNA úrovni. Korelace výsledků s imunohistochemií, fúzním genem a proliferačním markerem Ki-67.
Materiál a metody: Vyšetřili jsme vzorky 32 pacientů se synoviálním sarkomem (20 mužů, 12 žen) charakterizovaných morfologicky a translokací t(X;18), která je pro synoviální sarkomy specifická.
20 pacientů mělo fúzní gen SYT/SSX1 a 12 fúzní gen SYT/SSX2.
Výsledky: Overexprese proteinu ERBB-2 a amplifikace genu ERBB2 byla popsána jako prognostický faktor u pacientů s invazivním duktálním karcinomem mléčné žlázy. V současné studii jsme prokázali vysokou expresi ERBB2 mRNA u celé skupiny nemocných se SynSa a to ve srovnatelné hladině s karcinomy mléčné žlázy s 2+/3+ positivitou stanovenou imunohistochemicky. Vysoká exprese mRNA ERBB2 byla v diskrepanci s imunohistochemickým vyšetřením, které bylo ve všech případech negativní (HercepTest maximálně 1+). Exprese ERBB2 na úrovni mRNA nekoreluje ani s fúzním genem SYT/ SSX1 versus SYT/SSX2, ani s pohlavím, věkem pacientů, lokálními recidivami a metastatickým postižením. Vysoká exprese ERBB2 koreluje s vysokou proliferační aktivitou nádoru měřenou pomocí Ki-67 mRNA a s vysokou expresí mRNA cyklinu D1.
Závěr: Z dosažených výsledků je patrné, že cílená terapie proti ERBB-2 receptoru pomocí monoklonální protilátky trastuzumab nemá u synoviálních sarkomů opodstatnění, jelikož mechanizmus trastuzumabu vyžaduje povrchovou expresi ERBB-2 receptoru na většině nádorových buněk.
Tento projekt je podporován grantem GAUK 200 052, 63/2005/C, IGFNM 9756, výzkumným záměrem MSM 0021620813 a výzkumný záměrem FNM MZO 00064203, 6704

Datum přednesení příspěvku: 8. 12. 2006