Sledování exprese genu pro cyklin D1 v korelaci s proliferační aktivitou u pacientů s lymfomem z buněk pláště.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: XII. Hematoonkologie

Číslo abstraktu: 111

Autoři: Mgr. Helena Břízová; RNDr. Marcela Mrhalová, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

Lymfom z buněk pláště (mantle cell lymphoma, MCL) zahrnuje 3-10% B buněčných non-Hodgkinovských lymfomů (B-NHL). Jedná se o onemocnění starších nemocných vyznačující se nepříznivou prognosou s relativně agresivním klinickým průběhem, rychlou progresí a odolností ke konvenční terapii používané k léčbě B-NHL. Medián přežití se pohybuje do 3 let, ale klinický průběh onemocnění je často variabilní. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007