Sledování koncentrace metalothioneinu v plné krvi pacientů s nádorovým onemocněním.

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 006p

Autoři: Mgr. Ivo Fabrik; Ing. Dalibor Húska; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; MUDr. Hana Binková, Ph.D.; MUDr. Zuzana Horáková; Ing. Jiří Kukačka; prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Nádorová onemocnění jsou ve vyspělých zemích nejčastější příčinnou úmrtí. O mechanismu jejich vzniku není stále dostatek relevantních informací a terapeutické možnosti jsou omezené. Stále tedy platí, že prevence a včasná diagnóza hrají prvořadou úlohu při boji s tímto závažným onemocněním.


Každý den přináší odborné časopisy nové studie, které se zaobírají analýzou různých biologicky významných molekul a jejich souvislostí s nádorovým onemocněním. Jak lze předpokládat, některé by mohly sloužit jako biomarkery nádorového onemocnění. Většina takových potencionálních markerů je stále sledována pouze na úrovni základního experimentálního výzkumu a praktické využití je často komplikované. V naší práci jsme se zaměřili na protein metalothionein, který by mohl splňovat kritéria obecného nádorového markeru, mezi které patří snadná detekce, souvislost hladiny markeru a vývoji onemocnění, specifický. Je to malý metaloprotein sloužící hlavně k transportu iontů kovů, především zinku. Kovy komplexuje pomocí thiolových (-SH) skupin, kterými je jeho struktura charakteristická (téměř 30 % jeho hmotnosti tvoří cystein). Jeho schopnost vázat a transportovat esenciální těžké kovy z něj činí velmi důležitou součást buněčného aparátu ovlivňující jeho metabolickou aktivitu. Je dobře známo, že metabolismus nádorových buněk je velmi aktivní a proto lze předpokládat, že i syntéza metalothioneinu bude zvýšená. Experimentálně bylo zjištěno, že je zastoupen v tělních tekutinách, což ulehčuje jeho detekci. Jako vzorky jsme využili plnou krev pacientů primárně diagnostikovaných pro zhoubný nádor v oblasti hlavy a krku. Námi zvolený způsob detekce - elektrochemický (diferenční pulzní voltametrie - Brdičkova reakce) - má několik výhod. Je velmi citlivý, relativně levný a také automatizovatelný V této práci jsme optimalizovali metodu automatického dávkování vzorku, což výrazně sníží nároky na obsluhu analyzátoru. Měření probíhala na přístroji 747 VA Stand a 746 VA Trace Analyzer (Metrohm, Švýcarsko). Automatické dávkování bylo zajištěno díky 695 Autosampler (Metrohm, Švýcarsko). Hodnoty koncentrací metalothioneinu byly dle očekávání zvýšené ve srovnání s kontrolní skupinou. Průměrná koncentrace se pohybovala kolem 2 µM přičemž tato hodnota je asi čtyřikrát větší, než u kontrolních vzorků.


Práce byla podporována grantovými výzkumnými projekty Běh Terryho Foxe 2007 a GA AV IAA401990701.

FABRIK, I., et al.: Určení hladiny termostabilních thiolů u pacientů se zhoubným nádorem. Klinicka onkologie, č. 6 v tisku, 2007.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2007